Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
ROLA SCHEMATÓW W PROCESIE ZMIANY - warsztaty doskonalące
z RACJONALNEJ TERAPII ZACHOWANIA

Szkolenie dla absolwentów RTZ I stopnia


Metody poznawczo – behawioralne skoncentrowane są na zmianie przekonań oraz świadomym podejmowaniu działań sprzyjających pożądanej zmianie. Techniki wypracowane w ramach Racjonalnej Terapii Zachowania Maultsby’ego, bazują na osiągnięciach nowoczesnej psychologii poznawczej oraz neurofizjologii i wykorzystywane są często w biznesie, coachingu, a także pomocy psy¬chologicznej. Istotną rolę odgrywają w programie takie narzędzia jak: model ABCD emocji, zasady zdrowej semantyki, zasady racjonalnego myślenia oraz arkusz zmiany nawyków poznawczo – emocjonalnych. Opanowując prosty schemat pracy z prze¬konaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne, z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych osiągając własne cele, a także wykorzystać te narzędzia do efektywnej pracy z innymi.
Praca z przekonaniami na poziomie myśli automatycznych i założeń pośredniczących klienta, może być w pewnych sytuacjach niewystarczająca, i konieczna okazuje się być interwencja na poziomie jego schematów. Szczególnie użyteczna okazuje się w takim przypadku stworzona przez Jeffreya E. Younga Terapia Schematów (Schema Therapy). Jest to integracyjna teoria i terapia powstała z myślą o pracy z różnorodnymi, utrwalonymi problemami emocjonalnymi, które – podobnie jak przekonania kluczowe – powstały w dzieciństwie i wczesnej dorosłości. Wywodzi się z terapii poznawczo – behawioralnej, i łączy w sobie teorię przywiązania i uczenia się, psychologię rozwojową oraz elementy podejść psychodynamicznego, relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach.
Do podstawowych pojęć którymi operuje Terapia Schematów należą wczesne nieadaptacyjne schematy, obszary schematów, style radzenia sobie oraz tryby schematów. Schemat to szeroki (obejmujący wiele sfer) dominujący motyw lub wzór, złożony ze wspomnień, emocji, przekonań i reakcji fizjologicznych, obejmujący osobę i jej relacje z innymi, ukształtowany w dzieciństwie i dopracowywany przez całe jej życie, oraz w znacznym stopniu dysfunkcjonalny. Schematy są nawykowe i automatyczne, powstają wskutek zaburzonego zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych, a na ich rozwój wpływ mają także cechy temperamentu.
Wiedza na temat własnych schematów oraz umiejętne ich rozpoznanie w relacji z klientem stanowi cenne uzupełnienie technik Racjonalnej Terapii Zachowania i pozwala na pracę z klientem na jeszcze głębszym, przynoszącym bardziej trwałą zmianę poziomie.

CELE:
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które ukończyły już podstawowy poziom Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ I), i które chciałyby zwiększyć swoje praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania techniki pracy z przekonaniami.
Osoba biorąca udział w warsztacie będzie miała możliwość identyfikacji własnych wczesnych nieadaptacyjnych schematów oraz ich wpływu na proces zmiany.
Uczestnik szkolenia poprzez pracę z własnymi ograniczającymi przekonaniami i schematami i zamianę ich na przekonania wspierające, będzie miał możliwość praktycznego utrwalenia wiedzy z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Schematu.
Na osiągnięcie tego celu składa się:
• ugruntowanie wiedzy zaprezentowanej na warsztatach RTZ I
• ćwiczenie samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (model ABCD emocji, model Zdrowej Semantyki, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Racjonalnej Samoanalizy)
• ćwiczenie umiejętności identyfikowania niezdrowych, ograniczających przekonań oraz ich zmiany na przekonania wspierające w procesie zmiany
• zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Terapii Schematu oraz identyfikacja własnych wczesnych nieadaptacyjnych schematów utrudniających proces zmiany
• zdobycie wiedzy dotyczącej domen schematów, stylów radzenia sobie ze schematami oraz trybów schematów
• ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu Terapii Schematu w pracy z przekonaniami jako narzędzia umożliwiającego pomoc innym osobom w zmianie ich przekonań na przekonania zdrowe i wspierające
• adaptacja techniki pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi już wykorzystywanych w pracy zawodowej


PROGRAM:
Proponowany program warsztatów zawiera się w trzech dniach szkoleniowych (24 godziny zegarowe).

DZIEŃ I
Moduł A: „Integracja i wprowadzenie do praktycznego stosowania narzędzi” (4h)
- Integracja i wzajemne poznanie się.
- Przypomnienie najważniejszych narzędzi Racjonalnej Terapii Zachowania (ABCD emocji, Zdrowa Semantyka, Zasady Zdrowego Myślenia, RSA – arkusz pracy z przekonaniami).
- Zniekształcenia myślenia.
- Modelowa praca z przekonaniami klienta

Moduł B: „Ćwiczenia praktyczne – praca z przekonaniami” (4h)
- Praktyczne ćwiczenia „w trójkach” (prowadzący, klient, obserwator)
- Analiza sytuacji problemowych oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności

DZIEŃ II
Moduł C: „Zastosowanie elementów Terapii Schematu” (4h)
- Wprowadzenie do Terapii Schematu
- Rozpoznanie własnych życiowych pułapek – test schematów
- Style radzenia sobie ze schematami – podporządkowanie, unikanie, kontratak
- Schematy – Opuszczenie i odrzucenie
- Schematy – Ograniczenie autonomii

Moduł D: „Ćwiczenia praktyczne – praca z przekonaniami” (4h)
- Praktyczne ćwiczenia „w trójkach” (prowadzący, klient, obserwator)
- Analiza sytuacji problemowych oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności

DZIEŃ III
Moduł E: „Zastosowanie elementów Terapii Schematu” (4h)
- Schematy – Zachwianie granic
- Schematy – Ukierunkowanie na innego
- Schematy – Nadmierna czujność i zahamowanie
- Tryby schematów

Moduł F: „Ćwiczenia praktyczne – praca z przekonaniami” (4h)
- Praktyczne ćwiczenia „w trójkach” (prowadzący, klient, obserwator)
- Analiza sytuacji problemowych oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności
- Integracja zdobytej wiedzy i doświadczenia.
- Sesja pytań i odpowiedzi.


ADRESAT:
Warsztaty adresowane są dla osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji związanych z kontrolowaniem własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które chcą jeszcze lepiej i efektywniej pomagać innym w pracy nad zmianą ich przekonań. Wymagana znajomość RTZ na poziomie podstawowym.


KORZYŚCI WYNIKACJĄCE Z REALIZACJI CELÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnik warsztatu:
• zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu schematów i przekonań na powstawanie emocji i podejmowane działania w procesie zmiany
• będzie miał możliwość identyfikacji własnych schematów oraz zdobędzie wiedzę związaną z ich wpływem na własne funkcjonowanie
• pozna kluczowe domeny schematów
• zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany własnych stanów emocjonalnych
• zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w życiu osobistym i w pracy zawodowej
• będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań i schematów oraz nauczy się jak wykorzystywać to narzędzie, by pomagać innym w zmianie ich przekonań i schematów
• pozna style radzenia sobie ze schematami
• nauczy się jak rozpoznawać tryby schematów u siebie i u innych
• zdobędzie konkretną i praktyczną wiedzę i narzędzia, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

METODY PRACY WARSZTATOWEJ:
Prezentowany program szkoleniowy zrealizowany zostanie metodą warsztatową. Priorytetem trenera będzie maksymalna aktywizacja grupy poprzez odpowiednio dobrane metody. Doświadczenie trenera w pracy z różnorodnymi grupami, pozwoli na utrzymanie dynamiki odpowiadającej potrzebom uczestników. Jednocześnie zachowana zostanie dbałość o rozwój kompetencji i realizację celów szkoleniowych.
W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody:
- mini wykłady – służą przekazaniu niezbędnej do pracy wiedzy w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników szkolenia.
- dyskusja grupowa – jej celem jest umożliwienie przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami grupy i wspólne opracowanie treści przekazanych w trakcie mini wykładów.
- testy – pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących osobistego stylu funkcjonowania w obszarach powiązanych z programem szkolenia.
- praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów. - sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, związane z ograniczeniami oraz silnymi stronami prezentowanych modeli, technik i narzędzi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


TRENER PROWADZĄCY: dr Tomasz Drożdż - Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, mentor rozwoju osobistego, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.


TERMIN: 09-11. marca 2018
GODZINY: piątek i sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 650,00 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "RTZ 2".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach


ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 08.01.18 • Liczba odwiedzin: