Kurs Team Coachingu 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs TeamCoachingu • Założenia • Program • Rekrutacja • Informator Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:

Respektujemy również
standardy International
Coach FederationSZKOŁA TRENINGU I COACHINGU ZESPOŁOWEGO - edycja II
Innowacyjny, praktyczny i wielopoziomowy kurs pracy z zespołami metodą coachingu.

Zapraszamy na drugą, rozszerzoną wersję kursu, łączącego umiejętności trenerskie z coachingowymi.

GENEZA
Szkoła Coachingu i Treningu Zespołowego powstała w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby coachów oraz liderów w obszarze pracy z grupam. Jest adresowana zarówno do osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z zespołami w organizacjach, jak i tych, którzy chcą swoją ofertę poszerzyć o prowadzenie warsztatów i grup rozwojowych.
Szkoła wyrosła z doświadczeń w kształceniu coachów w Szkole Profesjonalnego Coachingu (prawie trzydzieści edycji) i wieloletniej działalności Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego na polu profesjonalizacji i wyznaczania standardów zawodowych.

ZAŁOŻENIA
Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego jest przestrzenią do rozwoju w zakresie specjalistycznych umiejętności i jest adresowana do osób, które już są coachami lub pełnią/będą pełnić funkcje liderskie. Najważniejszym założeniem – i największym atutem Szkoły - jest kształcenie jednocześnie na wielu poziomach, maksymalnie praktyczne i innowacyjnie zaprojektowane. Można go potraktować także jako szkolenie z najważniejszych kompetencji trenerskich. Program obejmuje konieczne umiejętności z pominięciem tego, co w realiach coacha zespołowego czy coacha prowadzącego warsztat rozwojowy jest zbędne, skupiając się na esencji wiedzy i maksimum praktyki. Dzięki temu uczestnicy dostają esencję pracy trenera (facylitacja), a jednocześnie nie tracą czasu na naukę tego, co już wiedzą.
W trakcie 130 godzin kształcenia uczestnicy poznają i ćwiczą praktyczne umiejętności pracy z ludźmi właściwe facylitatorom, trenerom grupowym i coachom zespołowym.
Jednym z najważniejszych założeń kursu jest ujęcie w programie prowadzenia realnego procesu coachingu zespołu. Pozwala to uczestnikom uczyć się w praktyce wykorzystywać swoje umiejętności pracy z zespołami i pogłębiać rozumienie takiej pracy.
Atutem szkoły jest kształcenie w małej grupie i realizacja projektu i coachingu zespołowego w podgrupie. Zajęcia prowadzone są w małej grupie, a program kształcenia obejmuje dwa dni praktycznego treningu pod superwizją. Daje to świetne warunki do uczenia się i czerpania z doświadczeń prowadzących.

Szkolenie adresowane jest do osób, które:
• są coachami,
• chcą nabyć kompetencje coacha zespołowego, a pełnią funkcje liderskie (menadżerowie, nauczyciele, liderzy zespołów),
• chcą zdobyć kompetencje moderowania pracy w grupie,
• chcą nauczyć się podstaw pracy trenera i facylitatora,
• chcą wzmocnić swoje mocne strony i rozwinąć swój własny styl pracy coachingowej.

Cele szkolenia:
• zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego z elementami coachingu projektowego,
• zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia warsztatów i moderowania procesów grupowych,
• zdobycie kompetencji projektowania i prowadzenia warsztatów coachingowych/ grup rozwojowych, prowadzonych w oparciu o coaching grupowy,
• poznanie skutecznych technik pracy z grupą,
• pogłębienie rozumienia specyfiki klienta, jakim jest zespół/grupa, poprzez świadome doświadczanie uczestnictwa w zespole,
• rozumienie funkcjonowania grup i logiki formułowania dla nich właściwej oferty.
Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego powstała, by jej absolwenci nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności pracy z grupą i prowadzenia coachingu zespołowego.

Korzysci dla organizacji z zastosowania coachingu zespolowego:
- zwiększenie efektywności i osiąganych rezultatów,
- uwolnienie potencjału zespołu,
- skuteczniejsze i łatwiejsze wprowadzanie zmian,
- scalenie zespolu wokół wartości organizacji i stawianych celów,
- zwiekszenie motywacji i innowacyjnosci zespołu.

Korzyści dla organizacji, której liderzy i coachowie posiadają kompetencje pracy z zespołami:
- lepsza komunikacja i kontakt wewnątrz zespołu oraz na linii lider - zespół,
- konstruktywne katalizowanie procesów zespołowych w kierunku rozwiazań opartych na dialogu,
- rozwój kultury organizacyjnej w kierunku opartej na odpowiedzialności i zaangażowaniu,
- głębsze, systemowe rozumienie organizacji i zespołów - i skuteczniejsze rozwiazania,
- sprawniejsze zarządzanie i wspieranie zespołów jako proces ciągły, a nie działanie ad hoc.

Korzyści dla coachów poszerzających swe kompetencje o umiejętność pracy z grupami:
- uatrakcyjnienie i poszerzenie swojej oferty o prowadzone warsztaty i inne formy pracy grupowej, również jako przestrzeń dodatkowej promocji i pozyskiwania klientów na coaching,
- wzmocnienie kompetencji coachingowych,
- lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów biznesowych, mozliwość zaproponowania szerszej gamy możliwych oddziaływań,
- wyróżnienie sie na rynku.

Metodologia:
• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• dyskusje
• realizacja projektu coachingu zespołowego
• case study
• coaching
• superwizje grupowe
Nasze szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

Absolwenci Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego będą posiadali:
• umiejętność odpowiadania na potrzeby zespołów i grup poprzez dobieranie adekwatnych metod pracy,
• znajomość metod i technik pracy zespołami/grupami i podejmowania skutecznych interwencji,
• kompetencje do pracy z zespołami/grupami w różnych kontekstach ich funkcjonowania – od budowania zespołu, przez konstruktywną pracę twórczą i wypracowywanie rozwiązań, po pracę z konfliktem,
• umiejętność projektowania i prowadzenia warsztatów i grup rozwojowych.

Dodatkowe korzyści:
• praktyczne doświadczenie roli klienta i bycia członkiem zespołu,
• doświadczenie uczenia się dzięki interwizji i superwizji,
• rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych,
• rozumienie procesu grupowego w oparciu o refleksję nad nim,
własne doświadczenia nabyte w ramach Szkoły i logikę całego programu.

powrót do góry^


ZARYS PROGRAMU
130 godzin dydaktycznych

1 ZJAZD – Trening interpersonalny (40 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników i doświadczenie na sobie procesu grupowego.

W ramach sesji uczestnicy będą mogli doświadczać siebie w procesie grupowym, odkryją swoje mocne i słabe strony w relacjach oraz pogłębią umiejętności interpersonalne. Jest to także przestrzeń budowania zaufania i ćwiczenia skutecznej komunikacji.

Rezultatem zjazdu jest zintegrowana grupa, gotowa do dalszego zgłębiania pracy trenerskiej i coachingowej.

2 ZJAZD – Podstawy pracy warsztatowej i budowanie zespołów (18 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest praktyczne poznanie zasad i technik teambuildingowych, a jednocześnie dalsza integracja oraz zbudowanie zespołu w ramach grupy uczestników. Uczestnicy pogłębią również rozumienie mechanizmów grupowych i specyfikę funkcjonowania grup i zespołów.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie z zakresu m.in.:
• działań poprzedzających pracę z grupą i projektowania działań wstępnych, jak i decydowania o sposobie odpowiadania na potrzeby klienta,
• budowania zaufania i integracji uczestników, kontraktowania, strukturalizowania pracy,
• stosowania konkretnych technik i interwencji na tym etapie pracy.

Rezultatem zjazdu jest wyodrębnienie się zespołów zadaniowych, w ramach których uczestnicy będą pracowali w trakcie Szkoły i uczestniczyli w coachingu projektowym jako klienci.

Sesja służy również:
• nabyciu przez uczestników najważniejszej wiedzy z zakresu metodyki projektów i prowadzenia coachingu projektowego,
• uwspólnieniu rozumienia coachingu i poziomu wiedzy.

3 ZJAZD – Praktyczne umiejętności pracy z grupą (18 godzin dydaktycznych)
Celem sesji jest wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje w pracy z zespołami i grupami ludzi oraz wdrożenie w metodykę projektowania i prowadzenia warsztatów.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie w zakresie m.in.:
• znajomości i umiejętności praktycznego wykorzystania cyklu D. Kolba w pracy trenera/coacha grupowego,
• stosowania metod aktywizujących grupę i podejmowanie odpowiednich interwencji trenerskich na tym etapie pracy.
• rozumienia i uwzględniania w pracy z grupą ról grupowych / stylów komunikacyjnych,
• wdrażania modelu projektu coachingowego efektywnego z punktu widzenia organizacji/biznesu.

4 ZJAZD - Techniki coachingu grupowego (18 godzin dydaktycznych)
Celem sesji jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności wykorzystywania coachingowych technik i modeli przydatnych w pracy z zespołami z uwzględnieniem procesu.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie i coachingowe z zakresu m.in.:
• wytyczania i uspójniania celów grupy,
• pracy w oparciu o wybrane modele coachingowe (np. T-GROW, SCORES),
• wykorzystania metody Action Learning w pracy z zespołami,
• stosowaniu narzędzi wywodzących się z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA) w pracy z zespołem,
• motywowania członków zespołu i ustalania realnych zadań międzysesyjnych,
• rozumienia mechanizmów i umiejętnego stosowania technik i gier coachingowych wspierających wypracowywanie przez zespół (uwspólnianie): celów, wartości, rozwiązań, sposobów pokonywania przeszkód i docierania do zasobów.

5 ZJAZD - Coaching zespołowy – superwizja i praktyka cz. 1 (18 godzin dydaktycznych)
Sesja podzielona na dwie części:
1. Sobota: Superwizja uczestnicząca procesów coachingowych realizowanych przez uczesników
Celem tej części jest:
• zwiększenie umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego w rzeczywistości projektowej,
• pogłębienie świadomości w zakresie prowadzonego przez siebie coachingu zespołowego.

2. Niedziela: Sytuacje trudne w pracy z grupami – opór grupy i impas
W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie i coachingowe z zakresu m.in.:
• rozumienia oporu w grupie i podejmowania skutecznych interwencji w przypadku oporu pojedynczych uczestników lub całej grupy,,
• sposobów przełamywania impasu w pracy zespołu,
• stosowania technik wspierających kreatywne myślenie i poszukiwanie rozwiązań (zaawansowane techniki SFA).

6 ZJAZD - Coaching zespołowy – superwizja i praktyka cz. 2 (18 godzin dydaktycznych)
Sesja podzielona na dwie części:
1. Sobota: Sytuacje trudne w pracy z grupami – coach jako mediator i facylitator
W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie i coachingowe z zakresu m.in.:
• rozumienia natury konfliktu w grupie i zespole (wraz z tłem organizacyjnym),
• umiejętności diagnozowania jakości relacji w zespole i ewentualnych dysfunkcji (wg koncepcji P.Lencioniego),
• umiejętności pracy z grupą w konflikcie i podejmowania skutecznych interwencji, m.in. modelowania komunikacji i praca w Tu i Teraz.

2. Niedziela: Superwizja uczestnicząca procesów coachingowych realizowanych przez uczestników
Celem tej części jest:
• zwiększenie umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego w rzeczywistości projektowej,
• pogłębienie świadomości w zakresie prowadzonego przez siebie coachingu zespołowego,
• ewaluacja całego procesu.

Zjazd ten poświęcony jest również świętowaniu zakończenia i obejmuje otrzymanie certyfikatów.


Terminy zjazdów:
22-25. 11.2017 Trening interpersonalny
16-17. 12.2017 Integracja i budowanie zespołów
20-21. 01.2018 Praktyczne umiejętności pracy z grupą
17-18. 02.2018 Techniki coachingu grupowego
17-18. 03.2018 Coaching zespołowy – superwizja i praktyka 1
21-22. 04.2018 Coaching zespołowy – superwizja i praktyka 2


Warunki otrzymania certyfikatu:
Certyfikat otrzymują osoby, które uczestniczyły w minimum 80% czasu zajęć,
podjęły się realizacji przewidzianych w programie aktywności i rozliczyły
z ich dokumentacji (np. raporty z prowadzonego procesu coachingowego). Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie rozliczą się ze zleconych zadań, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.


Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
Warunkiem uczestnictwa w Szkole Coachingu i Treningu Zespołowego jest kończene ukończenie dowolnej szkoły coachingowej, a w przypadku braku takiego wykształcenia posiadanie znaczącego doświadczenia w pracy coacha lub lidera.
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.

powrót do góry^


PROCES REKRUTACJI:

1. Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się poniżej.
2. Po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zgłoszenia prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 300 zł. Zadatek ten przechodzi na poczet szkolenia i jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.
3. Zapisujemy na listę główną oraz listę rezerwową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu do Szkoły Coachingu i Treningu Zespołowego decyduje kolejność zgłoszeń, oraz – w przypadku decyzji o jej przeprowadzeniu - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (możliwa jest rozmowa telefoniczna).
4. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie i umieszczeniu opłaty, osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji szkoły. Osoby z listy rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji.


Inwestycja w kurs:
Cena drugiej edycja Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego wynosi tylko 5400 zł brutto.

Płatność jednorazowa:
5100 zł + 300 zł opłaty rekrutacyjnej
W przypadku płatności z góry, prosimy uiścić pozostałą kwotę szkolenia (5300 zł) do dnia podanego w umowie (przesłanej mailem lub przekazanej na rozmowie rekrutacyjnej, o ile aplikujący zostanie na nią zaproszony).

Płatność ratalna:
I rata - 2500 zł (płatna do dnia 10. listopada 2017)
II rata - 700 zł (płatna do dnia 10. grudnia)
III rata - 700 zł (płatna do dnia 10. stycznia 2018)
IV rata - 700 zł (płatna do dnia 10. lutego)
V rata - 700 zł (płatna do dnia 10. marca)
Łącznie 5300 zł + 300 zł opłaty rekrutacyjnej

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej.Podane ceny są cenami brutto.
Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i jest dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136.
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko / STiCZ / opłata jednorazowa [lub numer kolejnej raty]

powrót do góry^


KADRA TRENERSKA:

Patryk Lange - Prowadzi sesje business i executive coachingu, team coachingu i mentoringu dla kadr menedżerskich, zespołów sprzedażowych, specjalistów, doradców, liderów zespołów projektowych. Pracuje dla klientów instytucjonalnych i branżowych w obszarach przywództwa, zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności, planowania operacyjnego, procesów decyzyjnych, efektywności, komunikacji i konfliktu. Przez wiele lat był współwłaścicielem i menadżerem w firmie Xtech.pl sp. z o.o., która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania partycypacyjnego, czyli stylu, u podstaw którego leży głęboka wiara w potencjał i wyjątkowość człowieka. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. Prowadzi zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy.

Marta Kijanko - Absolwentka Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowania, Akademii Coachingu (ICF) zrealizowanej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowanej Szkoły Trenerów w Ośrodku Treningu i Rozwoju Kierowniczego. Zawodowo trener, coach i psycholog z doświadczeniem w kontakcie z klientem zespołowym oraz indywidualnym. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku Coaching w Biznesie. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju talentów, treningu rozwoju umiejętności interpersonalnych, procesach i dynamice grupy, life coachingu.

Andrzej Mika - Absolwent Socjologii i Komunikacji Międzyludzkiej, Psychologii Zarządzania, Akademii Trenerów Grupowych oraz Akademii Profesjonalnego Coachingu. Posiada certyfikat największej i najstarszej szkoły coachingu w Europie Noble Manhattan Coaching – Practitioner Coach Diploma® (PCD®). Jest również Certyfikowanym Konsultantem Extended DISC®/MindSonar®/MTQ48. Przez 15 lat zdobywał doświadczenie w branży finansowej. Odpowiadał za budowanie struktury sprzedażowej produktów bankowych w sieciach zewnętrznych. Jego zadania to rekrutacja pracowników oraz zarządzanie regionem południowej polski. Wdrażał najlepsze standardy obsługi i sprzedaży wśród pracowników i kadry menedżerskiej lidera usług multimedialnych UPC Polska sp. z o. o. Od kilku lat swoje praktyczne doświadczenie wykorzystuje na sali szkoleniowej wdrażając wśród uczestników warsztatów najlepsze praktyki. Prowadzi warsztaty dla sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta jak i dla kadry menedżerskiej będącej łącznikiem pomiędzy oczekiwaniami pracowników i wyzwaniami, jakie nakłada na nich biznes.

Aneta Okarma - Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Certyfikowany Praktyk NLP i madiator (Studium Mediacji). Certyfikowany coach ICC oraz ICF. Szkoliła się w zakresie Terapii Ericksonowskiej, Zen Coachingu, Coachingu prowokatywnego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, podejściu skoncentrowanego na rozwiązaniach w coachingu, Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła Szkołe Trenerów Biznesu „Moderator” oraz Akademia Trenera – DGA Human Capital Management. Od 15 lat – Trener Biznesu, trener narzędzi rozwojowych: FRIS oraz DiSC Everything. Posiada ponad 6000 godzin zrealizowanych szkoleń, ponad 300 godzin sesji coachingowych z klientami indywidualnymi i zespołowymi, oraz kilkadziesiąt rozbudowanych projektów szkoleniowo-coachingowych. Specjalizuje się w cyklach szkoleniowych Train the Trainers, coachingu kadry zarządzającej oraz zespołów.

Katarzyna Urbaniak - Certyfikowany zen coach i trener. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym – zagadnienia szkoleniowe w organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studentka Arteterapii w Międzynarodowym Instytucie Edukacji przez Sztukę w Łodzi. Ukończyla zaawansowany kurs trenerski Grupy TROP, doskonaliła swój warsztat poznając metody pracy trenerów w Anglii, Grecji i Nowej Zelandii. Od 7 lat pracuje z grupami i firmami w obszarze rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności działania zespołów. Spędziła blisko 2500 godzin na sali szkoleniowej realizując szkolenia z zakresu doskonalenia motywacji, osobistego przywództwa, ABC menadżera, budowy zespołu, technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta. Trener metody TetraMap International, akredytowany trener Clarity4D. Od 2006 roku zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Fundacji Edukacja w Wolności, współtwórca Mozaiki. Wrocławskiej Wolnej Szkoły.


Marka Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego:
Organizatorem Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego jest Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (siedziba Grupy Active Change jest w Krakowie) - innowacyjnego narzędzia, służącego do oceny instytucji szkoleniowych i przyznawania im znaku jakości.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Kwestie organizacyjne: Bożena Czernek, tel.: 509 501 476, e-mail: lp.moc.irpi@oruib
Kwestie merytoryczne: Marta Kijanko, e-mail: lp.moc.irpi@oknajik.m


Ściągnij informator o Szkole Treningu i Coachingu Zespołowego: informatorSTiCZ.pdf

powrót do góry^ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*

Jeśli nie jesteś
coachem, jakie
szkolenia ukończyłeś/aś?

Jeśli nie jesteś
coachem, jakie masz
doświadczenie zawodowe?

Czego oczekujesz
od szkolenia?

Korespondencja,
uwagi, inne dane:


Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

powrót do góry^

Warsztaty, szkolenia, kursy, psychoterapia, coaching, treningi, konsultacje • Zapoznaj się z polityką firmy • Aktualizacja podstrony: 10.07.2017
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny może oznaczać, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.