Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
TERAPIA SCHEMATÓW
Jak w praktyczny sposób podnieść swoją efektywność osobistą i zawodową, zdobywając wiedzę na temat schematów
.

Praca z przekonaniami na poziomie myśli automatycznych i założeń pośredniczących klienta, może być w pewnych sytuacjach niewystarczająca, i konieczna okazuje się być interwencja na poziomie jego schematów. Szczególnie użyteczna okazuje się w takim przypadku stworzona przez Jeffreya E. Younga Terapia Schematów (Schema Therapy). Jest to integracyjna teoria i terapia powstała z myślą o pracy z różnorodnymi, utrwalonymi problemami emocjonalnymi, które – podobnie jak przekonania kluczowe – powstały w dzieciństwie i wczesnej dorosłości. Wywodzi się z terapii poznawczo – behawioralnej, i łączy w sobie teorię przywiązania i uczenia się, psychologię rozwojową oraz elementy podejść psychodynamicznego, relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach.
Do podstawowych pojęć którymi operuje Terapia Schematów należą wczesne nieadaptacyjne schematy, obszary schematów, style radzenia sobie oraz tryby schematów. Schemat to szeroki (obejmujący wiele sfer) dominujący motyw lub wzór, złożony ze wspomnień, emocji, przekonań i reakcji fizjologicznych, obejmujący osobę i jej relacje z innymi, ukształtowany w dzieciństwie i dopracowywany przez całe jej życie, oraz w znacznym stopniu dysfunkcjonalny. Schematy są nawykowe i automatyczne, powstają wskutek zaburzonego zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych, a na ich rozwój wpływ mają także cechy temperamentu.
Wiedza na temat własnych schematów oraz umiejętne ich rozpoznanie w relacji z klientem pozwala na pracę z klientem na jeszcze głębszym, przynoszącym bardziej trwałą zmianę poziomie.

CELE:
Osoba biorąca udział w warsztacie „Terapia schematów” będzie miała możliwość rozpoznania własnych dysfunkcjonalnych schematów oraz zdobędzie wiedzę jak z nimi pracować w celu zwiększenia własnej osobistej i zawodowej efektywności.
Na osiągnięcie tego celu składa się:
• zdobycie wiedzy z zakresu genezy powstawania schematów
• rozpoznanie własnych dysfunkcjonalnych schematów
• umiejętność identyfikowania niezdrowych, ograniczających schematów u siebie i u innych
• ćwiczenie umiejętności przydatnych w uelastycznianiu własnych dysfunkcjonalnych schematów
• zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy nad zmianą własnych schematów
• zdobycie wiedzy umożliwiającej rozpoznanie trybów schematów
• umiejętność pracy nad trybami schematów
• odnalezienie i zrozumienie przyczyn aktualnych problemów w sferze osobistej i zawodowej oraz powiązanie ich z posiadanymi schematami

PROGRAM:
Proponowany program warsztatów zawiera się w trzech dniach szkoleniowych (24 godziny zegarowe).

DZIEŃ I
Moduł A: Wprowadzenie do problematyki schematów
- Rozpoczęcie szkolenia i integracja
- Co to jest schemat?
- Jak powstają schematy?
- Przekonania a schematy
- Style radzenia sobie ze schematami – podporządkowanie, unikanie, kontratak
- Co podtrzymuje schematy?

Moduł B: Identyfikacja schematów
- Rozpoznanie własnych życiowych pułapek – test schematów

DZIEŃ II
Moduł C: Domeny schematów – praca nad schematami
- Schematy – Opuszczenie i odrzucenie (Opuszczenie (porzucenie)/brak stabilności więzi, Nieufność/skrzywdzenie (nadużycie), Deprywacja emocjonalna, Ułomność/wstyd, Izolacja społeczna/wyobcowanie)
- Schematy – Ograniczenie autonomii (Zależność/niekompetencja, Podatność na zranienie lub chorobę, Uwikłanie emocjonalne/nie w pełni nierozwinięte ja, Porażka)

Moduł D: Domeny schematów – praca nad schematami
- Schematy – Zachwianie granic (Roszczeniowość/wielkościowość, Niedostateczna samokontrola i samodyscyplina)
- Schematy – Ukierunkowanie na innego (Podporządkowanie, Samopoświęcenie, Poszukiwanie akceptacji/aprobaty)
- Schematy – Nadmierna czujność i zahamowanie (Negatywizm/pesymizm, Zahamowanie emocjonalne, Nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm, Bezwzględna surowość)

DZIEŃ III
Moduł E: Rozpoznanie i praca nad trybami schematów
- Tryby schematów
- Nieadaptacyjne tryby dziecięce
- Nieadaptacyjne tryby rodzicielskie
- Nieadaptacyjne tryby radzenia sobie
- Zdrowe tryby

Moduł F: Podsumowanie i zakończenie szkolenia
- Jak uelastyczniać schematy?
- Przykłady konfliktów między schematami w relacji pomagania
- Zakończenie szkolenia


ADRESAT:
Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji związanych z kontrolowaniem własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które chcą jeszcze lepiej i efektywniej pomagać innym w pracy nad sobą.


KORZYŚCI WYNIKACJĄCE Z REALIZACJI CELÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnik warsztatu:
• będzie miał możliwość identyfikacji własnych ograniczających i dysfunkcjonalnych schematów
• zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu schematów na sferę myślenia, emocji i działania
• nauczy się jak pracować ze schematami i je uelastyczniać
• zdobędzie umiejętność rozpoznawania aktualnego trybu schematu
• zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie wiedzy dotyczącej własnych schematów w pracy zawodowej i w życiu osobistym
• zdobędzie umiejętność rozpoznawania dominującego w danym momencie stylu radzenia sobie ze schematem
• nauczy się w jaki sposób pracując z własnymi schematami radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
• zdobędzie konkretne i praktyczne umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

METODY PRACY WARSZTATOWEJ:
Prezentowany program szkoleniowy zrealizowany zostanie metodą warsztatową. Priorytetem trenera będzie maksymalna aktywizacja grupy poprzez odpowiednio dobrane metody. Doświadczenie trenera w pracy z różnorodnymi grupami, pozwoli na utrzymanie dynamiki odpowiadającej potrzebom uczestników. Jednocześnie zachowana zostanie dbałość o rozwój kompetencji i realizację celów szkoleniowych.
W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody:
- mini wykłady – służą przekazaniu niezbędnej do pracy wiedzy w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników szkolenia.
- dyskusja grupowa – jej celem jest umożliwienie przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami grupy i wspólne opracowanie treści przekazanych w trakcie mini wykładów.
- testy – pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących osobistego stylu funkcjonowania w obszarach powiązanych z programem szkolenia.
- praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów. - sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, związane z ograniczeniami oraz silnymi stronami prezentowanych modeli, technik i narzędzi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


TRENER PROWADZĄCY: dr Tomasz Drożdż - Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, mentor rozwoju osobistego, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.


TERMIN: 6-8. kwietnia 2018
GODZINY: piątek i sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 650,00 zł brutto (600 zł w przedpłacie do 15. lutego 2018)
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Terapia Schematów".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach


ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 15.01.18 • Liczba odwiedzin: