Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
TRENING KONTAKTU Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ / WSPÓŁUZALEŻNIONĄ ORAZ MOTYWOWANIA DO TERAPII
Szkolenie z zakresu uzależnienia od alkoholu i zjawiska współuzależnienia

Kontakt z osobą uzależnioną czy współuzależnioną to zagadnienie złożone i ważne – ma wpływ na przyszłe decyzje i działania. W sytuacji kontaktu z osobą uzależnioną lub współuzależnioną wykorzystuje się nie tylko wszystkie elementy dobrego kontaktu interpersonalnego, ale także uwzględnia się specyfikę mechanizmów uzależnienia/współuzależnienia oraz objawy i cechy tych rozpoznań. Świadomość i przeszkolenie w tym zakresie może znacząco ułatwić pomagającym budowanie dobrego kontaktu z osobą uzależnioną/współuzależnioną.

Umiejętność budowania kontaktu z osobą uzależnioną/współuzależnioną opiera się z jednej strony na wiedzy o tych zjawiskach, z drugiej zaś – na umiejętnym wykorzystaniu tej wiedzy w praktyce. Nieodłącznym elementem kontaktu jest także aspekt motywowania osób uzależnionych/współuzależnionych do podjęcia terapii. Znajomość stylów motywowania oraz zdolność do wykorzystania ich w praktyce często przesądza o skuteczności działań osób udzielających pomocy w tym zakresie.

CELE SZKOLENIA
• Zdobycie/pogłębienie wiadomości z zakresu uzależnień, współuzależnienia oraz umiejętności kontaktu z osobą uwikłaną w problem alkoholowy.
• Trenowanie umiejętności kontaktu z osobą uzależnioną i współuzależnioną.
• Zwiększenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby uzależnionej i współuzależnionej.
• Poznanie mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym.


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
• Fakty i mity dotyczące alkoholu
• Pochodzenie choroby alkoholowej
• Diagnoza zespołu uzależnienia
• Fazy uzależnienia od alkoholu
• Mechanizmy uzależnienia od alkoholu
• Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną, diagnoza - ćwiczenie umiejętności
• Ustawa o zobowiązaniu do leczenia i terapia osób uzależnionych od alkoholu
• Rodzina z problemem alkoholowym jako przykład rodziny dysfunkcjonalnej (rozumienie systemowe)
• Role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu. Syndrom DDA
• Cechy osób współuzależnionych
• Diagnoza współuzależnienia - pierwszy kontakt z osobą współuzależnioną - ćwiczenie umiejętności
• Terapia osób współuzależnionych, terapia DDA

DZIEŃ II
• Motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia - ćwiczenie umiejętności
• Sposoby motywowania do terapii osób współuzależnionych - ćwiczenie umiejętności
- Transteoretyczny model zmiany Prochaska & Norcross & Diclemente
- Dialog motywujący Miller & Rolnick w pracy z pacjentem uzależnionym/współuzależnionym - ćwiczenie umiejętności
• Placówki leczenia odwykowego. Podsumowanie i zakończenie

METODY PRACY
• wykład
• seminarium
• warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
• Bardziej ugruntowana wiedza z zakresu uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i rodziny z problemem alkoholowym
• Zwiększenie umiejętności budowania kontaktu z osobą uzależnioną i współuzależnioną
• Zwiększenie umiejętności praktycznych w zakresie motywowania osób uzależnionych do terapii
• Wykorzystanie dialogu motywującego w rozmowie z osobą uzależnioną/współuzależnioną
• Lepsze rozumienie mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym
• Przydatne materiały szkoleniowe
• Zaświadczenie ukończenia szkolenia z możliwością wykorzystania nabytych umiejętności w swojej pracy.

ADRESAT SZKOLENIA
Szkolenie kierujemy zwłaszcza do psychologów, pedagogów, pracowników instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych, punktów interwencji kryzysowej, urzędów, organizacji pozarządowych, a także studentów i osób zainteresowanych tą tematyką.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność i aktywność na zajęciach


PROWADZĄCY: mgr Jacek Wysowski - ekspert w zakresie terapii uzależnień. Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
TERMIN: do ustalenia
GODZINY: 8:00-16:00 (16 godzin zegarowych z przerwami włącznie, po 8 godzin zegarowych każdego dnia)
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
INWESTYCJA: 540,00 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z dopiskiem "szkolenie uzależnienia".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, konsultacje po szkoleniu

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 06.07.17 • Liczba odwiedzin: