Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY
Zarządzanie stresem własnym i organizacyjnym – w przeciwdziałaniu wypaleniu


Wypalenie zawodowe jest efektem długotrwałego stresu – objawia się z poczuciem nieustępującego poczucia zmęczenia, wyczerpania i znacząco obniża efektywność pracy. Nieprzyjemne napięcie, wynikające z poczucia nadmiernego obciążenia emocjonalnego, wywołuje utratę energii, drażliwość i niechęć do angażowania się w obowiązki. Mniejsza satysfakcja i brak poczucia odnoszenia sukcesów wywołuje konsekwencje w postaci niskiego poczucia skuteczności i kompetencji oraz negatywnego myślenia o sobie, co przekłada się na faktyczną mniejszą skuteczność i efektywność wykonywanych działań. Dezorganizacji ulega to, co stanowiło wcześniej wartość i sens pracy. Poczucie stawania się niewydajnym, przy jednoczesnym wyczerpaniu, wzajemnie się wzmacniają i zmniejszają możliwości radzenia sobie.

Skoro przyczyny wypalenia zawodowego wiążą się z przeżywaniem długotrwałego stresu, warto wiedzieć, co tak naprawdę jest jego źródłem. I choć czynniki takie jak konflikty czy niedostosowanie wymagań do zakresu obowiązków zidentyfikować dość łatwo, to sytuacja komplikuje się, gdy stres wynika z rzeczy mniej oczywistych. Identyfikacja tych czynników – zarówno zewnętrznych (organizacyjnych, systemowych), jak i generowanych wewnętrznie, jest warunkiem wypracowania strategii radzenia sobie na poziomie osobistym oraz możliwych oddziaływań redukujących poziom stresu w organizacji. Praktyczne przećwiczenie elementów tych strategii w ramach szkolenia zwiększa szanse na dokonanie realnej zmiany i kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem w życiu i pracy i wpływania na zmniejszenie poziomu stresu na poziomie organizacji.

Cel szkolenia:
Wyraźnie podniesienie kompetencji radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz podejmowania działań wpływających na zmniejszenie tych ryzyk w ramach organizacji.

Program szkolenia:
- Stres i jego natura
- Wypalenie zawodowe jako wynik długotrwałego stresu - istota i objawy
- Fazy wypalenia zawodowego
- Osobiste predyspozycje – cechy osobowości jako czynnik zwiększający ryzyko wypalenia
- Strategie radzenia sobie ze stresem generowanym wewnętrznie
- Czynniki stresu w pracy – diagnoza realnych przyczyn obniżenia efektywności pracowników i wypalenia zawodowego
- Sposoby obniżania poziomu stresu organizacyjnego – oddziaływania i inicjatywy wspierające dobre funkcjonowanie i skuteczność pracowników, przeciwdziałające zjawisku wypalenia zawodowego
- Dodatkowe antidota w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom długotrwałego stresu i obniżania jego poziomu, zarządzanie w kulturze zaangażowania
- Autocoaching i rozwijanie inteligencji emocjonalnej – osobisty wzrost kompetencji zarządzania sobą w radzeniu sobie z sytuacjami wywołującymi napięcie

Adresat:
przedsiębiorcy, zapracowani menedżerowie i wszelkie inne osoby odczuwające znaczny stres w pracy oraz zarządzające innymi w sytuacji stresu, w tym indukowanego organizacyjnie – i chcący zmienić sytuację swoją lub zespołów.

Efekty:
- Umiejętność rozpoznawania realnych czynników zewnętrznych wpływających na pojawianie się długotrwałego stresu
- Zwiększenie świadomości i umiejętności w zakresie rozpoznawania własnych przekonań wzmagających poczucie stresu i niosących ryzyko wypalenia oraz odnoszenia się do osobistych wartości jako katalizatora zasobów
- Zrozumienie zjawiska wypalenia zawodowego, jego faz i odniesienie ryzyka wypalenia do swojej sytuacji i sytuacji swoich pracowników / podwładnych
- Stworzenie osobistych strategii radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i inicjowania proaktywności ku zmianie sytuacji
- Lepsze rozpoznawanie czynników, okoliczności i skutków przewlekłego stresu w ramach firmy
- Zwiększenie umiejętności projektowania organizacyjnych oddziaływań i inicjatyw wspierających obniżanie poczucia stresu, zwiększających efektywność zawodową i powstrzymujących wypalenie pracowników
- Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania uwalniającego zaangażowanie i poprawy kultury organizacyjnej nastawionej na redukcję stresu i realizację wartości

Metody:
Burze mózgów, ćwiczenia praktyczne – praca indywidualna i w grupach (również w oparciu o arkusze ćwiczeń), autocoaching, dyskusje, studia przypadków

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN: 26. lutego
GODZINY: 10:00 - 18:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Zarządzanie stresem w pracy".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: