Dialog motywujący - szkolenie online
Wyzwalanie i wzmacnianie motywacji u osób mało zmotywowanych do wprowadzania zmian

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to metoda pracy służąca zmianie zachowania, znajduje zastosowanie w różnych obszarach pracy pomocowej i społecznej oraz posiada potwierdzoną dowodami naukowymi skuteczność (Evidence-Based Practice). Dialog motywujący powstał w oparciu o humanistyczną psychoterapię pracy z klientem według Carla Rogersa, która uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości. Czerpie inspiracje z teorii systemowej, psychologii motywacji i wybranych narzędzi z terapii poznawczej. Podstawowym celem zastosowania DM jest wzmocnienie wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów psychologii z USA (Wiliam B. Miller) i Wielkiej Brytanii (Stephen Rollnick) - pierwotnie wykorzystywana do pracy z osobami posiadającymi problemy z używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających. W Stanach Zjednoczonych z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się w Europie zachodniej.

Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i badań w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach i modyfikowana w zależności od specyfiki posiadanego przez daną osobę problemu.

Warsztat jest zbudowany w oparciu o doświadczenia praktyków i empiryczne prace badawcze. Dialog motywujący to zestaw konkretnych narzędzi posiadających naukowo udowodnianą skuteczność. DM efektywnie wpływa na poziom motywacji do zmiany zachowania i budowanie relacji opartej na zaufaniu. Posiada szerokie zastosowanie w pracy pomocowej. Zwiększa efektywność pracy osoby pomagającej, obniża poziom obciążenia stresem, w efekcie zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. Metoda Dialogu Motywującego znajduje zastosowanie w motywowaniu osób dotkniętych szeroko rozumianymi problemami społecznymi i zdrowotnymi, w pracy w takich obszarach jak: przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc psychologiczna, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukaja, resocjalizacja czy służba więzienna. Podejście to zdobywa coraz większe uznanie, a jego wysoka skuteczność potwierdzona jest licznymi wynikami badań naukowych.

Cele szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami Dialogu Motywującego
 • Ćwiczenie umiejętności uczestników z zakresu motywowania klientów do zmiany zachowań
Program szkolenia
Proponowany program będzie realizowany w czasie dwóch dni szkoleniowych (16 godzin zegarowych z przerwami włącznie)
Dzień I
 1. Czym jest dialog motywujący? Jak powstał i czemu służy?
 2. Badania nad skutecznością dialogu motywującego w różnych kontekstach pomocowych.
 3. Metodyka pracy dialogiem motywującym:
  • procesy w pracy motywującej: angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie
  • praca na różnych etapach zmiany zachowania (Transteoretyczny Model Zmiany - Prochaska i DiClemente): prekontemplacja (brak świadomości problemu), kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, nawroty
 4. Podstawowy obszar pracy w Dialogu: AMBIWALENCJA – Czym jest? Jak ją identyfikować? I jak z nią pracować?
 5. Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania.
Dzień II
 1. Narzędzia i modele pracy DM z klientami. Praca na wyjątkach, skalowanie, model cyrkularny, rozrysowanie ambiwalencji, plusy/minusy zmiany i status quo
 2. Praca z klientem „trudnym” w dialogu motywującym Jak rozumieć opór i jak z nim pracować?
 3. Zastosowanie dialogu motywującego w pracy nad zmianą w kontekście problemów takich jak: agresja, przemoc, nadużywanie, uzależnienia, współuzależnienia, zachowania przestępcze, trudności wychowawcze i szkolne
 4. Praca motywująca z dorosłym, dzieckiem i nastolatkiem – różnice i podobieństwa
 5. Cele i wartości ujawniane przez klientów a skuteczność działania i trwałość wprowadzonych zmian (ujawnianie wartości )
Metody pracy
Szkolimy wykorzystując metody dialogu motywującego. Oznacza to przede wszystkim pracę:
 • bez oceny dotychczasowych metod i efektów pracy Uczestników
 • bez oceny poziomu wiedzy i kompetencji
 • z szacunkiem do doświadczenia uczestnika i w duchu partnerskiej współpracy.
Uczestnicy mają możliwość pracy na przykładach ćwiczeniowych, jak i wniesionych z własnej praktyki. Metody, które będą wykorzystane na zajęciach:
 • mini-wykłady - przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy dotyczącej Dialogu Motywującego
 • burza mózgów - wymiana doświadczeń w pracy z klientami, wspólne opracowywanie planu pracy z klientem z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego
 • analiza materiałów filmowych
 • ćwiczenia praktyczne - nauka umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z klientem według reguł Dialogu Motywującego
Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • Zwiększenie efektów swojej pracy pomocowej
 • Pobudzanie wewnętrznej motywacji i wzmacnianie samooceny klientów
 • Aktywne i skuteczne wspieranie przy wprowadzaniu zmian w życie
 • Wiedza o tym jak reagować na niepewność, brak motywacji, opór i zniechęcenie
 • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami (nadużywanie, agresja, autoagresja)
 • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach
 • Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy
Adresat szkolenia

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące z klientem indywidualnym w szerokim kontekście pomocowym i rozwojowym, wśród nich: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, coachowie, przedstawiciele NGO o profilu pomocowym. Kluczowym zagadnieniem jest potrzeba motywowania klientów do wprowadzania zmian w życiu.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność i aktywność na zajęciach.

Opinie

"Atutem tego szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy. Polecam z całą odpowiedzialnością" (Agnieszka Burek-Blacha, 2019)

"Profesjonalizm. Przydatność do wielu podejść terapeutycznych i interwencyjnych. Rekomentuję jako najlepsze na rynku" (Katarzyna Kielan, 2019)

Informacje
Termin: wyślij zgłoszenie, napiszemy do Ciebie po ustaleniu terminu
Miejsce: Platforma ZOOM
Inwestycja: 780,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Dialog Motywujący Online".

Formularz zapisu

Wybierz termin:

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.