Gestalt Practitioners in Organisation (GPO)
Szkoła Praktyków Gestalt w Organizacjach
Założenia Szkoły

Szkoła Praktyków Gestalt w Organizacjach prezentuje holistyczne i praktyczne podejście do ułatwiania organizacyjnych i indywidualnych zmian. Uczymy Gestaltu Organizacyjnego, integrującego założenia terapii Gestalt, tradycji Organisational Development (OD), teorii systemów, a także innych uzupełniających się koncepcji teoretycznych.

Program Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach, który oferujemy, zapewnia szkolenia podnoszące umiejętności dla trenerów, konsultantów, liderów / menedżerów, specjalistów HR lub OD, facylitatorów i moderatorów zmian, pracujących w dowolnej dziedzinie. To szkolenie jest również idealne dla terapeutów i doradców, którzy chcą przejść do coachingu lub pracy organizacyjnej.

Adresaci kursu
Program jest przeznaczony dla:
 • osób mających co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w biznesie jako menedżer, coach, trener lub konsultant;
 • osób w sposób aktywny działających na rzecz zmiany i rozwoju w organizacjach;
 • osób zainteresowanych wprowadzaniem podejścia Gestalt do pracy w organizacjach i z organizacjami.
Cele Szkoły
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia procesów zmian w podejściu Gestalt;
 • poznanie efektywnych interwencji na różnych poziomach pracy ze zmianą;
 • doświadczenie „na sobie” podejścia Gestalt i integracja go we własnej pracy z ludźmi;
 • ukształtowanie postawy fenomenologicznej w pracy z systemami;
 • poszerzenie kompetencji w zakresie wspierania zmiany na różnych poziomach organizacji i tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.
W trakcie kursu:
 • zwiększasz samoświadomość i zdolność do wykorzystywania swojej „obecności” aby osiągnąć większy wpływ na swoją pracę, używając bardziej autentycznego „siebie” jako instrumentu zmiany; czynisz tym swoje przywództwo stabilniejszym i bardziej skutecznym.
 • rozwijasz umiejętności obserwacji i percepcji poprzez praktykę fenomenologiczną, dzięki czemu będziesz lepiej rozumieć i diagnozować problematyczne sytuacje w Twojej organizacji.
 • wesprzemy Cię w osiąganiu prawdziwego zaangażowania poprzez sztukę dialogu, co ma konsekwencje dla wielu obszarów, takich jak budowanie zespołu, zarządzanie interesariuszami czy obsługę klienta.
 • poprawiasz swoje rozumienie dynamiki grupy i zbudujesz adekwatne nastawienie i umiejętności do radzenia sobie z problemami władzy, konfliktami i oporem.
 • zwiększasz swoją zdolność do pracy z niepewnością i złożonością; będziesz uczyć się pracy bardziej nad tym, co pojawia się w organizacji, a nie na pracy narzucającej organizacji gotowe techniki i rozwiązania.
 • poprawiasz swoje umiejętności w zakresie coachingu, facylitacji i doradztwa.
 • poznajesz praktyczne i prowokacyjne koncepcje, modele, narzędzia i podejścia, które wpłyną na sposób projektowania i przeprowadzania interwencji w pracy; poprawiasz tym swoją zdolność do inicjowania i ułatwiania zmian w organizacji.
 • uzyskujesz szerszą świadomość uwarunkowań kontekstowych i etycznych oraz tego, jak sobie uwzględnić je w swojej praktyce oraz jak efektywniej radzić sobie z różnorodnością w swojej organizacji.
 • zapewniasz sobie możliwość audytu i informacji zwrotnej od prowadzących i współuczestników w kontekście swoich rosnących przewag we wspieraniu procesów zmian.

Moduły szkoleniowe, prowadzone przez angielskojęzycznych trenerów będą tłumaczone na język polski

Ukończenie Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach oraz spełnienie wymagań w zakresie własnej praktyki uprawnia do ubiegania się o Certyfikat EAGT GPO. Certyfikat GPO to ogólnoeuropejska akredytacja uznawana za punkt odniesienia odnośnie jakości w dostarczaniu interwencji organizacyjnych w oparciu o podejście Gestalt. Więcej na stronie EAGT GPO.

Metody pracy
Metody pracy:
 • 216 godzin szkolenia (miniwykłady, prezentacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje, case study)
 • 15 godzin superwizji grupowej
 • 28 godzin intermezzo (praktyk w zespołach)
Program
Rok 1: Fundamenty podejścia Gestalt do pracy z organizacjami

Spotkanie 1: Wprowadzenie do podejścia Gestalt w pracy z organizacjami

Data: 29-31 października 2021

Trener: Frans Meumeester

Gestalt wprowadza do pracy z organizacjami perspektywę systemową, procesową, relacyjną i fenomenologiczną. W tej sesji skupimy się na teoretycznym spojrzeniu Gestalt na organizacje i zmiany, a konkretnie na kluczowych koncepcjach Gestalt: Świadomości, Teorii Pola i Cyklu Doświadczania. Spotkanie to służy też jako model uczenia się związanego z tworzeniem relacji z Klientem/pracownikiem.

Pojęcia Gestalt:
• Teoria pola
• Proces równoległy
• „Ja - ty - relacja”

Spotkanie 2: Self jako główne narzędzie w procesie zmiany - trening interpersonalny Gestalt

Data: 8-12 grudnia 2021

Trenerzy: Michał Lewandowski i Karolina Szopińska

Głównym narzędziem do ćwiczenia Gestalt w organizacjach jest on sam. Świadomość swoich założeń w połączeniu z odkrywaniem zorientowanych na proces sposobów pracy z ludźmi w organizacjach prowadzi do bardziej świadomego wyboru założeń i metod. Sesja poświęcona jest postawom i kompetencjom uczestników w kontekście pracy w organizacjach / z organizacjami oraz tego, jak współtworzą oni realia swojej pracy z ludźmi.

Spotkanie 3. Usłyszeć i zrozumieć system - fenomenologia organizacji

Data: 11-13 marca 2022

Trener: Yannis Angelis

Organizacje i systemy ewoluują i stają się coraz bardziej złożone, gdyż działają w polu międzykontekstowym. Nasza zdolność obserwowania i słuchania systemu staje się niezbędna, aby wspierać ich świadomość i rozwój. Co więcej, trudność w pełnym zrozumieniu stale zmieniającego się otoczenia zwiększa potrzebę eksperymentowania i wypracowania metod nadawania sensu i znaczenia. Tutaj wkracza historia i narracja. Podczas tej sesji zostaną zbadane „wielości” i wielość historii, z których zbudowane są organizacje. Skoncentrujemy się w szczególności na fenomenologicznej postawie i zdolności praktyka Gestalt do prowadzenia procesów.

Pojęcia Gestalt:
• Obserwacja fenomenologiczna
• Inkluzja
• Wielowymiarowe rzeczywistości

Intermezzo: Obserwacja fenomenologiczna.

Spotkanie 4: Twórcze przystosowanie i "zdrowie" organizacji

Data: 20-22 maja 2022

Trener: Frans Meumeester

„Zdrowa” organizacja to taka, która jest elastyczna i zdolna do twórczego przystosowania. Jej „zdrowie” najlepiej odzwierciedla sposób, w jaki ludzie w nim organizują swoje funkcjonowanie. To spotkanie skupia się na zrozumieniu głębszej, ukrytej dynamiki organizacji. Opór lub dysfunkcyjne zachowanie jednostek lub zespołów staje się funkcjonalne i użyteczne w momencie, gdy widzimy je jako przydatną informację.

Pojęcia Gestalt:
• Zmiana
• Paradoksalna teoria zmiany
• Cykl doświadczania

Intermezzo: Spojrzenie na organizację w szerszym kontekście.

Spotkanie 5: Paradoksalny proces zmiany organizacyjnej

Data: 9-11 września 2022

Trener: Michał Lewandowski

„Integracja wiedzy z realiami praktyki organizacyjnej. Refleksja nad doświadczeniami intermezzo i uczestników.

Rok 2: Wykorzystanie podejścia Gestalt w pracy na różnych poziomach organizacji

Superwizja grupowa.

Data: 2 grudnia 2022

Spotkanie 6: Interwencje poziomu indywidualnego. Przywództwo i coaching.

Data: 3-4 grudnia 2022

Trener: Karolina Szopińska

Cel: Doskonalenie umiejętności pracy z liderami organizacji na poziomie indywidualnym

Zmiana na poziomie organizacyjnym często wymaga pierwszej zmiany na poziomie osobistym. W szczególności dotyczy to zmian na poziomie kadry zarządzającej, której postawy i kompetencje wpływają na kulturę i efektywność organizacji.
Spotkanie poświęcone jest indywidualnej pracy coachingowej w podejściu Gestalt.

Superwizja grupowa.

Data: 17 lutego 2023

Spotkanie 7: . Interwencje poziomu interpersonalnego. Władza i konflikty.

Data: 18-19 lutego 2023

Trener: Frans Meumeester

Cel: Praca z jakością relacji władzy i konfliktami.

Kiedy ludzie pracują razem, władza jest częścią sytuacji. Wyzwaniem jest uporanie się z tym zjawiskiem w sposób konstruktywny.
Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska władzy i ich zniekształcenia, a zwłaszcza zwiększać świadomość na temat stosowanych przez uczestników strategii władzy.

Intermezzo: Świadomość kwestii władzy i ukrytych konfliktów w polu organizacyjnym.

Superwizja grupowa.

Data: 15 maja 2023

Spotkanie 8: Interwencje poziomu zespołowego. Zarządzanie zmianą w zespołach zadaniowych.

Data: 13-14 maja 2023

Trener: Guus Klaren

Cel: Umiejętność radzenia sobie z procesami zmian w zespołach

Aby móc usprawniać procesy zmian w zespołach zadaniowych wymagana jest znajomości specyficznych cech i zjawisk zespołu.
Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska w zespołach, pracę z dynamicznymi grupami w zespołach zadaniowych i eksplorować możliwości skutecznych interwencji.

Superwizja grupowa.

Data: 7 lipca 2023

Spotkanie 9: Interwencje poziomu organizacyjnego. Praca nad kulturą organizacyjną.

8-9 lipca 2023

Trener: Marten Bos

Cel: Kontakt z kulturą organizacji

Organizacje są częścią kultury, a każda organizacja ma swoją własną kulturę. Bycie wrażliwym na różnorodność i aspekty kulturowe organizacji.
W tej sesji używamy metody konstelacji organizacji, aby zwiększyć świadomość ukrytej dynamiki i kultury organizacji.

Intermezzo: Wrażliwość na kwestie różnorodności i różnic kulturowych w organizacjach.

Superwizja grupowa.

Data: 15 września 2023

Spotkanie 10: Podróżując między poziomami. Organizacja jako wielopoziomowa całość.

Data: 16-17 września 2023

Trener: Michał Lewandowski

Cel: Asymilacja i integracja interwencji na różnych poziomach organizacji

Spotkanie zamykające proces uczenia się w programie. Tutaj zintegrujemy zdobytą wiedzę i zamkniemy niedokończone tematy, doświadczenia i relacje. Przyjrzymy się rezultatom intermezzo, doświadczeniom uczestników z całego procesu szkolenia oraz ich potrzebom, które nie zostały jeszcze zaspokojone. Ważną częścią bloku jest kwestia kończenia procesu.

Informacje
Miejsce i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Powroźniczej 6/2. W czasie zaostrzenia pandemii COVID-19 część zajęć może być prowadzona on-line.

Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli (piątek: godz. 13.00-20.00, sobota: 9.00-19.00, niedziela 9.00-16.00), z przerwami.

Trenerzy prowadzący:

Michał Lewandowski

Od 18 lat pracuje rozwojowo z ludźmi i organizacjami jako konsultant, coach, facylitator, superwizor, wykładowca i terapeuta. Afiliowany przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Gestalt Practitioners in Organization Committee przy EAGT. Pracuje z liderami i zespołami nad integracją, stabilnością i zdolnością do adaptacji. „Osoby dojrzałe i odporne emocjonalnie tworzą efektywne zespoły. Jednocześnie system taki jak zespół czy organizacja jest w stanie wzmocnić lub osłabić tę indywidualną dojrzałość i odporność, osiągnąć synergię indywidualności, sprzyjać ich zderzeniu lub nieobecności. Mechanizmy stojące za często determinuje motywację, kreatywność, zaangażowanie i satysfakcję ludzi, a co za tym idzie, rozwój, a nawet przetrwanie organizacji. Dlatego moje interwencje obejmują zarówno poziom indywidualny, jak i zespołowy i organizacyjny. To fascynujące i inspirujący proces wspólnego odkrywania i budowania i usprawniania.”

Frans Meulmeester

Pracuje jako trener, terapeuta, coach, superwizor i konsultant Gestalt od ponad 35 lat. Jako pracownik byłego już Instytutu MultidiMens Gestalt w Belgii, a teraz jako członek personelu pomag w tworzeniu instytutów Gestalt, m.in. Bułgarski Instytut Gestalt w Sofii w Bułgarii, Kaukaski Instytut Terapii Gestalt i Terapii Rodzin w Tbilisi w Gruzji oraz w Instytucie Gestalt w Nepalu w Katmandu w Nepalu. Poza tym jest wykładowcą czy też gościem w wielu innych instytutach Gestalt w Europie, jak np. The Relational Change Organisation w Wielkiej Brytanii. Jako terapeuta i doradca pracuje z klientami w ramach mojej prywatnej praktyki, a od 25 lat w poradni dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. Jako coach / konsultant pracuje dla sektora publicznego, m.in. dla służby zdrowia i edukacji. Współpracuje również z biznesem prywatnym. Autor książek: “Changing is standing still: a gestalt perspective on organizations” oraz “Gestalt approaches with Organisations”. Jest zarejestrowanym członkiem EAGT jako terapeuta, GPO i superwizor. Praca w innych krajach, dla różnych kultur była zawsze dla mnie pasją. To mnie wzbogaca i pogłębia rozumienie mojej kultury, założeń oraz tego, co uważam za pewnik.

Yannis Angelis

Jest facylitatorem, trenerem, praktykiem Gestalt Organizational Development i Strategiem Narracyjnym (Narrative Strategist). Od ponad 25 lat pracuje w organizacjach na różnych stanowiskach związanych z rozwojem biznesu i organizacji. Jego praca opiera się na zasadach terapii Gestalt, teorii U, Pracy Narracyjnej i Art of Hosting (podejścia do rozwoju przywództwa). Jego doświadczenie opiera się na metodologii Gestalt Organizational Development & Change. Yannis jest członkiem założycielem INTAGIO, stowarzyszenia, którego celem jest dalszy rozwój teorii, metodologii i praktyki Gestalt w organizacjach, będące niezależnym i wyjątkowym wkładem w rozwój społeczności w których żyjemy. Ponadto, Yannis wspiera zespoły w przestrzeni fizycznej i internetowej, jest trenerem platformy „ZOOM” w zakresie jej pedagogiki, filozofii, psychologii i technologii w celu optymalnego zaangażowania i efektywności spotkań i wydarzeń online. Jest współautorem dwóch książek „Transforming Organizations” i „Beyond Storytelling”, które pokazują, jak pracować z podejściem opartym na historii (story-based approach) w celu indywidualnego rozwoju, budowania społeczności i transformacji organizacyjnej.

Karolina Szopińska

Coach łączący podejście Gestalt z metodą Coach Wise, certyfikowana psychoterapeutka, trener biznesu oraz trener rozwoju osobistego. Absolwentka Instytutu Terapii Gestalt, Szkoły Trenerów Biznesu TROP, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Promocji... Współpracuje z organizacjami w zakresie prowadzenia szkoleń oraz business coachingu dla kadry średniego i wyższego szczebla Szczególnie bliska jest jej praca z kobietami - jest autorką i realizatorką warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet. W swojej praktyce terapeutycznej i coachingowej towarzyszy im w poznawaniu samych siebie oraz w budowaniu zdrowych relacji z innymi. „Rozwój osobisty wiąże się ze zmianą, a ta z kolei wynika z wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Dlatego bywa on trudny, wymaga wysiłku, pracy, dokonywania często niepopularnych wyborów, które jednak są w zgodzie z nami samymi. Korzyści z tych działań są czasem natychmiastowe, a często odroczone w czasie. Jednak jeśli ktoś traktuje rozwój osobisty jako podróż w głąb siebie, jako poszukiwanie swojego prawdziwego ja, swoich zasobów i możliwości, to te korzyści na pewno się pojawią.”

Marten Bos

Trener, coach, superwizor (zarejestrowany w ANSE / LVSC), GPO i terapeuta z Holandii. Różnorodność była ważnym punktem w jego pracy z klientami indywidualnymi, zespołami, szkołami, organizacjami. Pracował dla holenderskiej organizacji uchodźców jako Starszy Trener, pracował z marokańskimi mężczyznami i nastolatkami, pracował z dorosłymi uzależnionymi od narkotyków oraz z osobami niepełnosprawnymi. Jako niezależny konsultant, trener oraz coach, od 1999 r., współpracował ze szkołami, lekarzami pierwszego kontaktu, policją, przedsiębiorcami, dyrektorami generalnymi, organizacjami profit i non-profit, organizacjami pozarządowymi itp. Jest trenerem i superwizorem w holenderskich, belgijskich, ukraińskich i bułgarskich instytutach Gestalt. Jako wolontariusz organizuje w swoim sąsiedztwie wydarzenia z imigrantami, uchodźcami, inicjatywami społecznymi, grupami religijnymi, LGBTI +, artystami, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi itp. Publikuje o Gestalt i o różnorodności w artykułach w książkach i czasopismach oraz w swojej książce „Coaching and Diversity”.

Guus Klaren

Od 1988 roku pracuje jako niezależny trener, superwizor, facylitator procesów i terapeuta Gestalt. Był prezesem Holenderskiego Flamandzkiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka i Odpowiedzialności Społecznej (HR&SRc) EAGT. Pracuje indywidualnie, z grupami i organizacjami w Holandii, w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Afryki Zachodniej. Obok Terapii Gestalt, jego inspiracją są prace Otto Scharmera i filozofia Stéphan Hessel. To, co łączy te podejścia, to silne poczucie tego, co jest uśpione i co chce się rozwijać. „To "uśpione nowe" fascynuje mnie nie tylko w mojej pracy, ale także podczas bycia w przyrodzie, w poezji i literaturze, codziennych spotkaniach z ludźmi, moim aktorstwie w towarzystwie teatralnym i jako piosenkarz w zespole wokalnym.”
Ceny i formy płatności:
Płatność jednorazowa:
 • 500 zł zadatku + 14 700 zł
Płatność w formie ratalnej:
 • Możliwa jest płatność w formie dwóch rat lub rat comiesięcznych.
Dofinansowanie

Kurs może zostać dofinansowany, wszczególności dla przedsiębiorców i ich pracowników. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Szkołę Praktyków Gestalt w Organizacjach i zapisać się za pomocą bazy.

UWAGA! Starając się o dofinansowanie, należy zapisać się przez nasz formularz, jak i w Bazie Usług Rozwojowych! O dofinansowanie przedsiębiorcy starają się u Operatora funduszy UE właściwego wg siedziby swojej firmy.

Rekrutacja
Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
 • Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia, preferowane wykształcenie wyższe (minimum licencjat lub czwarty rok studiów), mająca doświadczenie pracy z organizacjami. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 • Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu jest spora baza noclegowa (hostele, hotele), a dodatkowo umożliwiamy nocleg w Instytucie, w warunkach "materacowych" (należy mieć własny śpiwór, ręcznik, itp.).
 • Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
Rekrutacja przebiega w kilku etapach:
 • Zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny:
 • Formularz rekrutacyjny
 • Na zgłoszenia osób zainteresowanych odpowiadamy w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi - bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem Szkoły, panią Bożeną Czernek, tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl
 • Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata kwoty 500 zł zadatku na poczet szkolenia. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na daną edycję. Kwota nie będzie zwracana, jeśli osoba zainteresowana dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie
 • Osoby, które wpłaciły zadatek, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną (dla osób mieszkających daleko od Krakowa rekrutacja może odbyć się on-line).
 • Po rozmowie rekrutacyjnej osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w edycji następnej.
Informacje dodatkowe:
Ukończenie Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach oraz spełnienie wymagań w zakresie własnej praktyki uprawnia do ubiegania się o Certyfikat EAGT GPO. Certyfikat GPO to ogólnoeuropejska akredytacja uznawana za punkt odniesienia odnośnie jakości w dostarczaniu interwencji organizacyjnych w oparciu o podejście Gestalt.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Dyrektor merytoryczny: Michał Lewandowski - tel. 668 183 182.

Koordynator kursu: Bożena Czernek - tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl