TRENING KONTAKTU Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ / WSPÓŁUZALEŻNIONĄ ORAZ MOTYWOWANIA DO TERAPII

Szkolenie z zakresu uzależnienia od alkoholu i zjawiska współuzależnienia

Kontakt z osobą uzależnioną czy współuzależnioną to zagadnienie złożone i ważne – ma wpływ na przyszłe decyzje i działania. W sytuacji kontaktu z osobą uzależnioną lub współuzależnioną wykorzystuje się nie tylko wszystkie elementy dobrego kontaktu interpersonalnego, ale także uwzględnia się specyfikę mechanizmów uzależnienia/współuzależnienia oraz objawy i cechy tych rozpoznań. Świadomość i przeszkolenie w tym zakresie może znacząco ułatwić pomagającym budowanie dobrego kontaktu z osobą uzależnioną/współuzależnioną.

Umiejętność budowania kontaktu z osobą uzależnioną/współuzależnioną opiera się z jednej strony na wiedzy o tych zjawiskach, z drugiej zaś – na umiejętnym wykorzystaniu tej wiedzy w praktyce. Nieodłącznym elementem kontaktu jest także aspekt motywowania osób uzależnionych/współuzależnionych do podjęcia terapii. Znajomość stylów motywowania oraz zdolność do wykorzystania ich w praktyce często przesądza o skuteczności działań osób udzielających pomocy w tym zakresie.

Cel szkolenia

 • Zdobycie/pogłębienie wiadomości z zakresu uzależnień, współuzależnienia oraz umiejętności kontaktu z osobą uwikłaną w problem alkoholowy.
 • Trenowanie umiejętności kontaktu z osobą uzależnioną i współuzależnioną.
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby uzależnionej i współuzależnionej.
 • Poznanie mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Fakty i mity dotyczące alkoholu
 2. Pochodzenie choroby alkoholowej
 3. Diagnoza zespołu uzależnienia
 4. Fazy uzależnienia od alkoholu
 5. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu
 6. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną, diagnoza - ćwiczenie umiejętności
 7. Ustawa o zobowiązaniu do leczenia i terapia osób uzależnionych od alkoholu
 8. Rodzina z problemem alkoholowym jako przykład rodziny dysfunkcjonalnej (rozumienie systemowe)
 9. Role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu. Syndrom DDA
 10. Cechy osób współuzależnionych
 11. Diagnoza współuzależnienia - pierwszy kontakt z osobą współuzależnioną - ćwiczenie umiejętności
 12. Terapia osób współuzależnionych, terapia DDA

Dzień II

 1. Motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia - ćwiczenie umiejętności
 2. Sposoby motywowania do terapii osób współuzależnionych - ćwiczenie umiejętności
  • Transteoretyczny model zmiany Prochaska & Norcross & Diclemente
  • Dialog motywujący Miller & Rolnick w pracy z pacjentem uzależnionym/współuzależnionym - ćwiczenie umiejętności
 3. Placówki leczenia odwykowego. Podsumowanie i zakończenie

Korzyści z uczestnictwa

 • Bardziej ugruntowana wiedza z zakresu uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i rodziny z problemem alkoholowym
 • Zwiększenie umiejętności budowania kontaktu z osobą uzależnioną i współuzależnioną
 • Zwiększenie umiejętności praktycznych w zakresie motywowania osób uzależnionych do terapii
 • Wykorzystanie dialogu motywującego w rozmowie z osobą uzależnioną/współuzależnioną
 • Lepsze rozumienie mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym
 • Przydatne materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia z możliwością wykorzystania nabytych umiejętności w swojej pracy.

Adresat

Szkolenie kierujemy zwłaszcza do psychologów, pedagogów, pracowników instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych, punktów interwencji kryzysowej, urzędów, organizacji pozarządowych, a także studentów i osób zainteresowanych tą tematyką.

Metody pracy
 • wykład
 • seminarium
 • warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje

Trener prowadzący: mgr Jacek Wysowski
Termin: planowany
Godziny: 9:30-17:30
Czas trwania: 16 godzin zegarowych z przerwami włącznie, po 8 godzin zegarowych każdego dnia
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 590 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "szkolenie uzależnienia".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.