Polityka firmy
Poufność danych
 1. Administratorem Państwa danych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki z siedzibą w Krakowie przy ul. Powroźniczej 6/2, prowadząca Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego o nazwie Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 2. Baza danych Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego jest wspólna. Korzystamy z urządzeń własnych i systemu Freshmail (do wysyłania koreps.
 3. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego rejestruje Państwa dane w bezpieczny sposób. Są one przeznaczone tylko i wyłącznie do wewnętrznego użytku i kontaktowania się z Państwem. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 4. Niektóre strony internetowe związane z Grupą Active Change mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W trakcie wypełnienia formularzy zapisów na zajęcia (warsztaty, szkolenia, coachingi, kursy, itp.) podają Państwo pełne i prawdziwe dane adresowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania usługi edukacyjnej. Imię i nazwisko oraz ewentualna data i miejsce urodzenia wykorzystywane są do wypisywania zaświadczeń i certyfikatów, do których wgląd ma również trener prowadzący zajęcia. Adres e-mail i telefon służą do kontaktów z Państwem. Natomiast adres zameldowania oraz NIP (w przypadku działalności gospodarczej) jest konieczny do wystawienia faktury i przekazywany zewnętrznej obsłudze księgowej. Ponieważ działamy w opariu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, niektóre Państwa dane osobowe (imię i numer telefonu) mogą zostać jednorazowo użyte w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (telefon od audytora w celu potwierdzenia odpowiedniej jakości usługi szkoleniowej).
 7. Zapisując się do bazy danych Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego poprzez formularz newslettera automatycznie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie co pewien czas mailingów, które mogą mieć charakter informacyjny, marketingowy, promocyjny i handlowy.
 8. Każdy nasz Klient ma prawo wglądu do swoich danych. Aby dowiedzieć się, jakie dane przechowujemy, wystarczy się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ipri.com.pl.
 9. Jeśli chcieliby Państwo poprawić swoje dane, prosimy o poinformowanie nas o tym wysyłając e-mail na adres: biuro@ipri.com.pl.
 10. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy wysłać maila o treści „STOP” na adres: biuro@ipri.com.pl. Można się również wypisać w systemie Freshmail, klikając "wypisz się" lub "nie subskrybuj".
 11. Na życzenie, Państwa dane mogą zostać nieodwracalnie wykasowane z naszej bazy – w tym celu prosimy o poinformowanie nas o tym wysyłając e-mail na adres: biuro@ipri.com.pl. Nie możemy ich wykasować, jeśli macie Państwo zamówioną usługę, która nie została jeszcze zrealizowane do końca, lub macie Państwo nieuregulowany dług wobec naszej firmy (niezależnie od metody płatności), lub dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług i posiadamy dane w celach księgowych (np. faktury).
Warsztaty, szkolenia, kursy, seminaria, coaching i superwizje
 1. Szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone są z uwzględnieniem polityki jakości (wg Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych).
 2. Szkolenia, warsztaty, kursy, coachingi i superwizje mają charakter wyłącznie edukacyjny. Nie mogą one zastąpić psychoterapii własnej ani żadnej innej formy pomocy psychologicznej.
 3. W szkoleniach specjalistycznych (np. z zakresu coachingu lub psychoterapii) mogą brać udział wyłącznie adresaci owych szkoleń (coachowie, psychoterapeuci), chyba, że szczegółowa formuła szkolenia stanowi inaczej.
 4. W przypadku szkoleń zamówionych, zleceniodawca zapewnia odpowiednie warunki do pracy umysłowej. W przypadku niespełnienia wymogów BHP, Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego może odmówić przeprowadzenia szkolenia.
 5. Zwyczajowy tryb zapisu na warsztaty, kursy i szkolenia dokonuje się przez stronę internetową www.ipri.com.pl. Zapis wraz z wpłaconą kwotą za szkolenie (całość, zadatek lub zaliczka) stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.
 6. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego wydaje zaświadczenia i certyfikaty zgodne z własnymi standardami.
 7. Uczestnicy wszystkich szkoleń oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach Grupy Active Change.
 8. Uczestnicy wszystkich szkoleń, coachingów i superwizji organizowanych lub współorganizowanych przez Grupę Active Change oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z zajęć i coachingu, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Grupa Active Change będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń. W przypadku nie wyrażania zgody na powyższy zapis zdjęcia, nagrania audio/video z wizerunkiem, głosem i imieniem Uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestnika podczas warsztatów, trener lub terapeuta prowadzący może poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć (bez zwrotu wpłaconej kwoty).
 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu bez podawania przyczyn.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od nas niezależnych, polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw prądu, itp.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 12. Osoby dokonujące zakupu usług Grupy Active Change oświadczają, że wyrażają zgodę na domyślne przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Grupie Active Change adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Na życzenie możemy wystawić i przesłać fakturę papierową.
 13. W przypadku trudności finansowych można ubiegać się o rozłożenie kwoty szkolenia na raty. W takim przypadku ostateczna cena usługi może ulec podwyższeniu (dodatkowa obsługa księgowa).
 14. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia programu szkoleniowego - zwracamy wtedy koszty szkolenia potrącone o 30 zł zadatku (koszty administracyjne). W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem programu lub w przypadku, gdy uczestnik nie zgłosi się na szkolenie, ponosi on pełne koszty programu. Można natomiast wysłać inną osobę w zastępstwie - w takim przypadku prosimy o kontakt i podanie danych osoby, która przychodzi w zastępstwie.
 15. Jeśli z ważnych powodów nie mogliby Państwo przyjść na zapłacone szkolenie, prosimy poinformować nas jak najszybciej - najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przyjścia na to szkolenie w kolejnym terminie w ciągu roku. Prośbę rozpatrywać będziemy indywidualnie, z uwzględnieniem potrącenia kosztów administracyjnych i ewentualnej zmiany ceny. Zastrzegamy jednakże, że jeśli dane szkolenie nie będzie już realizowane, kwota nie będzie zwracana.
Psychoterapia
 1. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego podejmuje współpracę tylko z wykwalifikowanymi psychoterapeutami. Psychoterapeuci działają zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuty i mają obowiązek superwizji.
 2. Usługi psychoterapeutyczne są odpłatne. Płatna jest każda sesja bezpośrednio u psychoterapeuty.
 3. W przypadku spóźnienia się, klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 4. Czas trwania terapii jest uzgadniany indywidualnie z psychoterapeutą. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 5. Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii. Wówczas klient może (choć nie musi) skorzystać ze spotkań z psychoterapeutą zastępczym, wskazanym przez psychoterapeutę prowadzącego.
 6. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez klienta z terapii, wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą) udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 7. Udostępniony na stronie internetowej numer telefonu do psychoterapeuty służy wyłącznie do umówienia wizyty.
Zakres odpowiedzialności i prawa autorskie
 1. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego wdrożyły politykę jakości, która dotyczy usług szkoleniowych i zaplecza lokalowego. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że wszystkie procesy związane z przygotowaniem, prowadzeniem i organizacją szkoleń podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu.
 2. Z Grupą Active Change i Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego współpracują specjaliści i osoby pomagające w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, w tym stażyści.
 3. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie ponoszą odpowiedzialności za działania współpracujących trenerów, coachów, psychoterapeutów i stażystów.
 4. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie są odpowiedzialne za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych metod, technik, produktów i usług.
 5. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników szkoleń.
 6. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie są odpowiedzialne za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub nazwiska współpracowników do swoich publikacji.
 7. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego nie są odpowiedzialne za politykę innych firm, których linki lub adresy znajdują się na naszej stronie, lub w jakikolwiek sposób współpracują z nami.
 8. Szkolenia, materiały szkoleniowe i wszelkie materiały umieszczone na stronie Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego są własnością Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Wykorzystanie ich bez zezwolenia jest zabronione.
 9. Grupa Active Change i Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego zastrzegają sobie prawo do zmiany ofert i usług, korekty zamówionych tekstów i ponownej wyceny usług. Dotyczy to zarówno podmiotów zamawiających usługi, jak i trenerów/firm współpracujących.
 10. Informacje na stronie Instytutu, w tym podane ceny mają charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.
 11. Klienci Grupy Active Change i Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego mają prawo do reklamacji usług szkoleniowych i terapeutycznych. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie do 14 dni po zgłoszeniu uwag, z uwzględnieniem ocen pozostałych uczestników oraz po zweryfikowaniu warunków i okoliczności w jakich doszło do reklamowanych zdarzeń. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ipri.com.pl lub pod numer telefonu 509 501 476. Ewentualna forma rekompensaty będzie ustalona z Klientem.
 12. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Grupy Active Change.
Powyższe zasady obowiązują od 25.05.2018r. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.ipri.com.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

© Grupa Active Change Leszek Zawlocki
ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków
tel. 509 501 476
biuro@ipri.com.pl