RACJONALNa TERAPIA ZACHOWANIA
24-godzinne szkolenie I-stopnia (kurs podstawowy - RTZ I)

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbyego. Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Maultsby jest autorem kilkuset artykułów i szeregu książek dotyczących problematyki uczenia się oraz rozmaitych zagadnień związanych z obszarem psychologii poznawczo – behawioralnej. Zaproponowany przez niego program, oparty na teoriach uczenia i neurofizjologii, koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia.

Metoda Racjonalnej Terapii Zachowania, oprócz obszaru pomocy psychologicznej mogą być wykorzystywane także w biznesie, coachingu, a także w dowolnej pracy z ludźmi. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych osiągając własne cele.

Techniki poznawcze skoncentrowane są na zmianie własnych przekonań oraz pracy nad sposobem myślenia. Wskazują na związek systemu przekonań z emocjami. Techniki wypracowane w ramach RTZ Maultsby’ego, bazują na osiągnięciach nowoczesnej psychologii poznawczej oraz neurofizjologii.

Za metodami poznawczymi przemawia ogromna ilość badań naukowych potwierdzających ich skuteczność. W krajach zachodniej Europy są jednymi z niewielu oficjalnie refundowanych, w ramach systemów opieki zdrowotnej.

Cele

Osoba biorąca udział w warsztacie będzie miała możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji i tworzenia efektywnych relacji z innymi z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami.

Uczestnik szkolenia poprzez nabycie umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami i zamianę ich na przekonania wspierające, zdobędzie kolejne, efektywne narzędzie rozwijające jego warsztat.

Na osiągnięcie tego celu składa się:
 • zapoznanie się z podstawami teoretycznymi Racjonalnej Terapii Zachowania
 • zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii
 • rozwój umiejętności identyfikowania niezdrowych, ograniczających przekonań oraz ich zmiany na przekonania wspierające
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystania pracy z przekonaniami jako narzędzia umożliwiającego pomoc innym osobom w zmianie ich przekonań na przekonania zdrowe i wspierające
 • zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami oraz praca w obszarze budowania takiej postawy u innych
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego
 • nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (model RSA, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki)
 • adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi już wykorzystywanych w pracy zawodowej
 • przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego
 • podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości
Program
Dzień I
Moduł A: „Integracja i wprowadzenie do metody” (4h)
 • Integracja i wzajemne poznanie się.
 • Stres i emocje.
 • Zmiana przekonań.
 • Co to jest Racjonalna Terapia Zachowania?
 • Źródła Racjonalnej Terapii Zachowania.
 • ABCD Emocji.
 • Korzyści związane z ABCD emocji.
 • Emocje neutralne.
Moduł B: „Podstawowe narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowania” (4h)
 • Zdrowa semantyka.
 • Słowa wpływające na emocje i blokujące zmianę.
 • Przekonania związane z powinnościami – radzenie sobie ze złością.
 • Racjonalne i nieracjonalne pojęcie powinności.
 • Zagadnienie niesprawiedliwości.
 • Pięć Zasad Zdrowego Myślenia.
Dzień II
Moduł C: „Narzędzie pracy z przekonaniami (RSA) oraz warunki trwałej zmiany przekonań” (4h)
 • RSA - Racjonalna Samo-Analiza – poznawcze narzędzie pracy z przekonaniami.
 • Neurofizjologia ABCD emocji.
 • Jak uczymy się nawyków – edukacja i reedukacja emocjonalna.
 • Jakie są powody, że tak lubimy znane – dysonans poznawczo emocjonalny.
 • Opór przed zmianą.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Moduł D: „Wykorzystanie wyobraźni w zmianie i uczeniu się nawyków oraz praktyka pracy z przekonaniami” (4h)
 • RWE – Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna – wykorzystanie wyobraźni w uczeniu się nawyków poznawczo – emocjonalnych.
 • Praca z wyobraźnią.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Dzień III
Moduł E: „Motywacja do zmiany” (4h)
 • Stadia zmiany – zmiana jako proces
 • Jak wzmacniać motywację do zmiany?
 • Chaos zmiany.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Moduł F: „Możliwe obszary wykorzystania RTZ oraz podsumowanie szkolenia” (4h)
 • Praca w przekonaniami w kontekście konkretnych sytuacji (opcja): stres, lęk, obniżony nastrój, poczucie winy i poczucie niższości, wypalenie zawodowe.
 • Integracja zdobytej wiedzy i doświadczenia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Rola zabawy.
Adresat

Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które pomagają innym w pracy nad zmianą ich przekonań. Został skonstruowany w taki sposób, by można go było z powodzeniem stosować bez zgłębiania skomplikowanej i specjalistycznej wiedzy psychologicznej.

Korzyści wynikające z realizacji celów szkoleniowych
Uczestnik warsztatu:
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji
 • będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową oraz nauczy się jak wykorzystywać to narzędzie, by pomagać innym w zmianie ich przekonań
 • nauczy się zasad zdrowej semantyki oraz pozna sposoby rozwiązywania lub unikania konfliktów
 • zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w pracy zawodowej i w życiu osobistym
 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
 • nauczy się jak w skuteczny sposób kontrolować stres i złość oraz uświadomi sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
 • zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
 • zdobędzie wiedzę, w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności
 • zdobędzie konkretne i praktyczne narzędzie, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Opinie o szkoleniu

"Przystępne wyjaśnienie trudnych zagadnień, wielość zastosowań w różnych obszarach życia. Warto!" (Maciej Koryciński, 2018)

"Merytoryka, prowadzący, miejsce. Warto! Szkolenie oddaje ci w ręce całą sprawczość..." (Maria Rauch, 2018)

"Rzetelnie poprowadzone. Polecam!" (Monika Rybczyńska, 2018)

"Rodzinna atmosfera, przemiłe pomieszczenia, dostęp do kuchni :), możliwość wyjaśniania niejasności. Merytoryka i przekaz na +". (Katarzyna Król, 2018)

"Profesjonalizm szkoleniowca oraz Pani Bożeny, przytulny domowy ośrodek, fantastyczny wybór ciasteczek. Wartość merytoryczna, inspiracja, osoba prowadzącego, idealny rozmiar grupy. Polecam w 100% dla inspiracji i zapoczątkowania zmian". (Maciej Stelmach, 2018)

Metody pracy warsztatowej

Prezentowany program szkoleniowy zrealizowany zostanie metodą warsztatową. Priorytetem trenera będzie maksymalna aktywizacja grupy poprzez odpowiednio dobrane metody. Doświadczenie trenera w pracy z różnorodnymi grupami, pozwoli na utrzymanie dynamiki odpowiadającej potrzebom uczestników. Jednocześnie zachowana zostanie dbałość o rozwój kompetencji i realizację celów szkoleniowych.

W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody:
 • mini wykłady – służą przekazaniu niezbędnej do pracy wiedzy w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników szkolenia.
 • dyskusja grupowa – jej celem jest umożliwienie przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami grupy i wspólne opracowanie treści przekazanych w trakcie mini wykładów.
 • testy – pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących osobistego stylu funkcjonowania w obszarach powiązanych z programem szkolenia.
 • praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów. - elementy psychodramy – metoda pozwalająca na wzbogacenie procesu uczenia w elementy kreatywności i symboliki
 • sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, związane z ograniczeniami oraz silnymi stronami prezentowanych modeli, technik i narzędzi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trener prowadzący: dr Tomasz Drożdż
Termin: 1-3. marca 2019
Godziny: piątek i sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 690,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Szkolenie RTZ".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.