SZKOŁA TRENINGU I COACHINGU ZESPOŁOWEGO
Innowacyjny, praktyczny i wielopoziomowy kurs pracy z zespołami metodą coachingu.

Zapraszamy na V edycję kursu, łączącego umiejętności trenerskie i facylitacyjne z coachingowymi.

Geneza

Szkoła Coachingu i Treningu Zespołowego powstała w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby coachów oraz liderów w obszarze pracy z grupami. Jest adresowana przede wszystkim do osób, które pracują już indywidualnie z ludźmi, albo dla tych, którzy potrzebują narzędzi do skutecznej i twórczej pracy z zespołem.

Kurs można potraktować jako skondensowaną szkołę trenerską. Szkoła Coachingu i Treningu Zespołowego może przydać się coachom, menedżerom, psychologo, pedagogom i tym, którzy chcą swoją ofertę poszerzyć o prowadzenie warsztatów i grup rozwojowych.

Szkoła wyrosła z doświadczeń w kształceniu coachów w Szkole Profesjonalnego Coachingu (ponad trzydzieści edycji) i wieloletniej działalności Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego na polu profesjonalizacji i wyznaczania standardów zawodowych.

założenia

Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego jest przestrzenią do rozwoju w zakresie specjalistycznych umiejętności i jest adresowana do osób, które już są coachami lub pełnią/będą pełnić funkcje liderskie.

Najważniejszym założeniem – i największym atutem Szkoły - jest kształcenie jednocześnie na wielu poziomach, maksymalnie praktyczne i innowacyjnie zaprojektowane. Można go potraktować także jako szkolenie z najważniejszych kompetencji trenerskich. Program obejmuje konieczne umiejętności z pominięciem tego, co w realiach coacha zespołowego czy coacha prowadzącego warsztat rozwojowy jest zbędne, skupiając się na esencji wiedzy i maksimum praktyki.

Dzięki temu uczestnicy dostają esencję pracy trenera, a jednocześnie nie tracą czasu na naukę tego, co już wiedzą. W trakcie 130 godzin kształcenia uczestnicy poznają i ćwiczą praktyczne umiejętności pracy z ludźmi właściwe facylitatorom, trenerom grupowym i coachom zespołowym. Jednym z najważniejszych założeń kursu jest ujęcie w programie prowadzenia realnego procesu coachingu zespołu. Pozwala to uczestnikom uczyć się w praktyce wykorzystywać swoje umiejętności pracy z zespołami i pogłębiać rozumienie takiej pracy.

Atutem szkoły jest kształcenie w małej grupie i realizacja projektu i coachingu zespołowego w podgrupie. Zajęcia prowadzone są w małej grupie, a program kształcenia obejmuje dwa dni praktycznego treningu pod superwizją. Daje to świetne warunki do uczenia się i czerpania z doświadczeń prowadzących.

Dla kogo ?
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
 • Są coachami lub pracują indywidualnie z ludźmi
 • Chcą nauczyć się podstaw pracy trenera i facylitatora
 • Chcą zdobyć kompetencje moderowania pracy w grupie
 • Chcą wzmocnić swoje mocne strony i rozwinąć swój własny styl pracy coachingowej
 • Chcą nabyć kompetencje coacha zespołowego, a pełnią funkcje liderskie (menadżerowie, nauczyciele, liderzy zespołów)
Cele szkolenia
 • poznanie skutecznych technik pracy z grupą
 • dobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia warsztatów i moderowania procesów grupowych
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego z elementami coachingu projektowego
 • pogłębienie rozumienia specyfiki klienta, jakim jest zespół/grupa, poprzez świadome doświadczanie uczestnictwa w zespole
 • rozumienie funkcjonowania grup i logiki formułowania dla nich właściwej oferty. Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego powstała, by jej absolwenci nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności pracy z grupą i prowadzenia coachingu zespołowego
Korzysci dla organizacji z zastosowania coachingu zespolowego
 • uwolnienie potencjału zespołu
 • skuteczniejsze i łatwiejsze wprowadzanie zmian
 • zwiekszenie motywacji i innowacyjnosci zespołu
 • zwiększenie efektywności i osiąganych rezultatów
 • scalenie zespolu wokół wartości organizacji i stawianych celów
Korzyści dla organizacji, której liderzy i coachowie posiadają kompetencje pracy z zespołami
 • lepsza komunikacja i kontakt wewnątrz zespołu oraz na linii lider - zespół
 • głębsze, systemowe rozumienie organizacji i zespołów - i skuteczniejsze rozwiazania
 • rozwój kultury organizacyjnej w kierunku opartej na odpowiedzialności i zaangażowaniu
 • sprawniejsze zarządzanie i wspieranie zespołów jako proces ciągły, a nie działanie ad hoc
 • konstruktywne katalizowanie procesów zespołowych w kierunku rozwiazań opartych na dialogu
Korzyści dla coachów poszerzających swe kompetencje o umiejętność pracy z grupami
 • wyróżnienie sie na rynku
 • wzmocnienie kompetencji coachingowych
 • głębsze, systemowe rozumienie organizacji i zespołów - i skuteczniejsze rozwiazania
 • lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów biznesowych, mozliwość zaproponowania szerszej gamy możliwych oddziaływań
 • uatrakcyjnienie i poszerzenie swojej oferty o prowadzone warsztaty i inne formy pracy grupowej, również jako przestrzeń dodatkowej promocji i pozyskiwania klientów na coaching
Metodologia
 • dyskusje
 • coaching
 • case study
 • superwizje grupowe
 • miniwykłady i prezentacje
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • realizacja projektu coachingu zespołowego
Nasze szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.
Absolwenci Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego będą posiadali
 • umiejętność projektowania i prowadzenia warsztatów i grup rozwojowych
 • znajomość metod i technik pracy zespołami/grupami i podejmowania skutecznych interwencji
 • umiejętność odpowiadania na potrzeby zespołów i grup poprzez dobieranie adekwatnych metod pracy
 • kompetencje do pracy z zespołami/grupami w różnych kontekstach ich funkcjonowania – od budowania zespołu, przez konstruktywną pracę twórczą i wypracowywanie rozwiązań, po pracę z konfliktem
Dodatkowe korzyści
 • doświadczenie uczenia się dzięki interwizji i superwizji
 • rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych
 • praktyczne doświadczenie roli klienta i bycia członkiem zespołu
 • rozumienie procesu grupowego w oparciu o refleksję nad nim,własne doświadczenia nabyte w ramach Szkoły i logikę całego programu
program
130 godzin dydaktycznych
Zjazd 1 – Trening interpersonalny z omówieniem (50 godzin dydaktycznych)

Celem tej sesji jest integracja uczestników i doświadczenie na sobie procesu grupowego.

W ramach sesji uczestnicy będą mogli doświadczać siebie w procesie grupowym, odkryją swoje mocne i słabe strony w relacjach oraz pogłębią umiejętności interpersonalne. Jest to także przestrzeń budowania zaufania i ćwiczenia skutecznej komunikacji. Atutem tego zjazdu jest omówienie procesu z tzw. metapoziomu, aby jeszcze zbudować solidne podstawy rozumienia dynamiki grup.

Rezultatem zjazdu jest zintegrowana grupa, gotowa do dalszego zgłębiania pracy trenerskiej i coachingowej.

Zjazd 2 – Praktyczne umiejętności pracy z grupą w obszarze coachingu i facylitacji (27 godzin dydaktycznych)

Celem sesji jest wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje w pracy z zespołami i grupami ludzi oraz wdrożenie w metodykę projektowania i prowadzenia warsztatów. Uczestnicy pogłębią również rozumienie mechanizmów grupowych i specyfikę funkcjonowania grup i zespołów.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie z zakresu m.in.:

 • działań poprzedzających pracę z grupą i projektowania działań wstępnych, jak i decydowania o sposobie odpowiadania na potrzeby klienta
 • budowania zaufania i integracji uczestników, kontraktowania, strukturalizowania pracy
 • stosowania konkretnych technik i interwencji na tym etapie pracy
 • znajomości i umiejętności praktycznego wykorzystania cyklu D. Kolba w pracy trenera/facylitatora/coacha zespołowego i grupowego
 • stosowania metod aktywizujących grupę i podejmowanie odpowiednich interwencji trenerskich na tym etapie pracy
 • rozumienia i uwzględniania w pracy z grupą ról grupowych / stylów komunikacyjnych
 • wdrażania modelu projektu coachingowego efektywnego z punktu widzenia organizacji/biznesu

Sesja służy również nabyciu przez uczestników najważniejszej wiedzy z zakresu metodyki projektów i facylitacji.

Zjazd 3 – Techniki i narzędzia coachingu grupowego i zespołowego (27 godzin dydaktycznych)

Celem sesji jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności wykorzystywania coachingowych technik i modeli przydatnych w pracy z zespołami oraz grupami.

W ramach sesji uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności coachingowe z zakresu m.in.:

 • projektowania i prowadzenia sesji coachingu zespołowego
 • wytyczania i uspójniania celów grupy
 • pracy w oparciu o wybrane modele coachingowe
 • wykorzystania metody Action Learning w pracy z grupami i zespołami
 • stosowaniu narzędzi wywodzących się z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA) w pracy z zespołemmotywowania członków zespołu i ustalania realnych zadań międzysesyjnychrozumienia i uwzględniania w pracy z grupą ról grupowych / stylów komunikacyjnych
 • rozumienia mechanizmów i umiejętnego stosowania technik i gier coachingowych wspierających wypracowywanie przez zespół (uwspólnianie): celów, wartości, rozwiązań, sposobów pokonywania przeszkód i docierania do zasobów
Zjazd 4 – Superwizja i praktyka coachingu zespołowego i grupowego (27 godzin dydaktycznych)

Moduł poświęcony jest tematyce sytuacji trudnych w pracy z grupami. Jest to także przestrzeń na superwizję Uczestniów w obszarze prowadzenia coachingu z grupami i zespołami. Uczestnicy nabędą wiedzę i konkretne umiejętności trenerskie i coachingowe z zakresu m.in.:

 • rozumienia oporu w grupie i podejmowania skutecznych interwencji w przypadku oporu pojedynczych uczestników lub całej grupy
 • sposobów przełamywania impasu w pracy zespołu
 • stosowania technik wspierających kreatywne myślenie i poszukiwanie rozwiązań (zaawansowane techniki SFA)
 • umiejętności diagnozowania jakości relacji w zespole i ewentualnych dysfunkcji (wg koncepcji P.Lencioniego)
 • srozumienia natury konfliktu w grupie i zespole (wraz z tłem organizacyjnym)
 • umiejętności pracy z grupą w konflikcie i podejmowania skutecznych interwencji, m.in. modelowania komunikacji i praca w Tu i Teraz

Dwa kolejne dni poświęcone są na superwizję uczestnicząca procesów coachingowych realizowanych przez uczestników.

Celem tej części jest:
 • zwiększenie umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego w rzeczywistości projektowej
 • pogłębienie świadomości w zakresie prowadzonego przez siebie coachingu zespołowego
 • ewaluacja całego procesu
Terminy zjazdów:
 • Trening interpersonalny (5 dni)
 • Trenerskie i coachingowe podstawy pracy z grupą (3 dni)
 • Techniki coachingu grupowego i zespołowego (3 dni)
 • Coaching zespołowy/grupowy – superwizja i praktyka (4 dni)
Warunki otrzymania certyfikatu:
 • Uczestnictwo w minimum 80% czasu zajęć
 • Podjęcie się realizacji przewidzianych w programie aktywności i rpzliczyły z ich dokumentacji(np. raporty z prowadzonego procesu coachingowego)

Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie rozliczą się ze zleconych zadań, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Nie ma możliwości odrabiania zajęć !

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.

Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym
 • Ukończenie dowolnej szkoły coachingowej, a w przypadku braku takiego wykształcenia posiadanie znaczącego doświadczenia w pracy coacha lub lidera
 • Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
Rekrutacja
Formularz rekrutacyjny
 1. Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się powyżej.
 2. Po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zgłoszenia prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 300 zł. Zadatek ten przechodzi na poczet szkolenia i jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie
 3. Zapisujemy na listę główną oraz listę rezerwową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu do Szkoły Coachingu i Treningu Zespołowego decyduje kolejność zgłoszeń, oraz – w przypadku decyzji o jej przeprowadzeniu - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (możliwa jest rozmowa telefoniczna)
 4. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie i umieszczeniu opłaty, osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji szkoły. Osoby z listy rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji
Opłaty
Dofinansowanie

Kurs może zostać dofinansowany dla przedsiębiorców i ich pracowników. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Szkołę Treningu i Coachingu Zespołowego i zapisać się za pomocą bazy.

UWAGA! Starając się o dofinansowanie, należy zapisać się przez nasz formularz, jak i w Bazie Usług Rozwojowych!

Ceny i formy płatności
Płatność jednorazowa:
 • 5600 zł lub 300 zł + 5300 zł do do dnia 1. lutego 2019
Płatność w formie ratalnej:
 • 300 zł zadatku + 5 300 zł
  1. Pierwsza rata - 2 600 zł (płatna do dnia 1. lutego 2019)
  2. Druga rata - 1 500 zł (płatna do dnia 8. marca 2019)
  3. Trzecia rata - 1 500 zł (płatna do dnia 8. kwietnia 2019)

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej.Podane ceny są cenami brutto.

Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i jest dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136.

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko / STiCZ / opłata jednorazowa [lub numer kolejnej raty]

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Koordynator kursu: Bożena Czernek - tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl

Dyrektor merytoryczny:Marta Kijanko,e-mail: m.kijanko@ipri.com.pl