Dialog motywujący II
Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów motywujących

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to metoda pracy służąca zmianie zachowania, znajduje zastosowanie w różnych obszarach pracy pomocowej i społecznej oraz posiada potwierdzoną dowodami naukowymi skuteczność (Evidence-Based Practice). Dialog motywujący powstał w oparciu o humanistyczną psychoterapię pracy z klientem według Carla Rogersa, która uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości. Czerpie inspiracje z teorii systemowej, psychologii motywacji i wybranych narzędzi z terapii poznawczej. Podstawowym celem zastosowania DM jest wzmocnienie wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów psychologii z USA (Wiliam B. Miller) i Wielkiej Brytanii (Stephen Rollnick) - pierwotnie wykorzystywana do pracy z osobami posiadającymi problemy z używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających. W Stanach Zjednoczonych z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się w Europie zachodniej.

Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i badań w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach i modyfikowana w zależności od specyfiki posiadanego przez daną osobę problemu.

Warsztat jest zbudowany w oparciu o doświadczenia praktyków. Dialog motywujący to zestaw konkretnych narzędzi, posiadających naukowo udowodnianą skuteczność. DM efektywnie wpływa na poziom motywacji do zmiany zachowania i budowanie relacji opartej na zaufaniu. Posiada szerokie zastosowanie w pracy pomocowej. Zwiększa efektywność pracy osoby pomagającej, obniża poziom obciążenia stresem, w efekcie zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. Metoda Dialogu Motywującego znajduje zastosowanie w motywowaniu osób dotkniętych szeroko rozumianymi problemami społecznymi i zdrowotnymi, w pracy w takich obszarach jak: przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc psychologiczna, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukaja, resocjalizacja czy służba więzienna. Podejście to zdobywa coraz większe uznanie, a jego wysoka skuteczność potwierdzona jest licznymi wynikami badań naukowych.

Cele szkolenia
 • 1. Uczestnicy warsztatów będą doskonalić swoje umiejętności posługiwania się narzędziami DM w rozmowach służących motywowaniu.
 • 2. Bazując na wiedzy uzyskanej podczas warsztatu podstawowego (np. link do DM I), osoby biorące udział w warsztatach nabędą umiejętności przeprowadzania całościowych rozmów motywujących.
 • 3. Warszt służy rozwinięciu umiejętność diagnozy etapu zmiany na jakim pozostaje klient (Transteoretyczny Model Zmiany, Prochaska i DiClemente) i odkrywania ambiwalecji klienta wobec zmiany, umiejętne rozwijanie języka zmiany i tonowanie języka podtrzymania klienta, oraz kształtowania umiejętności empatycznego słuchania klienta jako podstawy w formułowaniu celu zmiany.
 • 4. Uczestnicy będą zaproszeni do wprowadzania swoich przypadków pracy motywującej z klientem i interwizji grupowej w trakcie warsztatów.
Program szkolenia
20 godzin dydaktycznych (16 zegarowych z przerwami) obejmuje:
Dzień I
 1. Klimat rozmowy motywującej w DM (MI Spirit) – praca z adekwatną empatią wobec zmiany u klienta – ćwiczenia praktyczne.
 2. Trening narzędzi dialogu motywującego (pytania otwarte, odzwierciedlenia, wzmocnienia, podsumowania)
 3. Ćwiczenia i prezentacje trenerskie w obszarze ambiwalencji klienta wobec zmiany.
 4. Wykrywanie i rozwijanie języka zmiany klienta w odniesieniu do Transteoretycznego Modelu Zmiany (praca z oporem).
Dzień II
 1. Rozmowa motywująca (pierwsze spotkanie, klient w ambiwalencji wobec zmiany, spotkanie po nawrocie).
 2. Ćwiczenia rozmów motywujących w oparciu o etapy pracy ze zmianą (angażowanie, ukierunkowanie, wydobywanie i planowanie).
 3. Superwizja DM i interwizja przypadków z pracy z klientami (przykłady własne uczestników i trenera).
Metody pracy

ćwiczenia narzędziowe, mini-wykłady, materiały filmowe, analiza pracy własnej uczestników, superwizja przypadku i interwizja problemowa.

Szkolimy wykorzystując metody dialogu motywującego. Oznacza to przede wszystkim pracę:
 • bez oceny dotychczasowych metod i efektów pracy Uczestników
 • bez oceny poziomu wiedzy i kompetencji
 • z szacunkiem do doświadczenia uczestnika i w duchu partnerskiej współpracy.
Uczestnicy mają możliwość pracy na przykładach ćwiczeniowych, jak i wniesionych z własnej praktyki. Metody, które będą wykorzystane na zajęciach:
 • mini-wykłady - przekazanie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy dotyczącej Dialogu Motywującego
 • burza mózgów - wymiana doświadczeń w pracy z klientami, wspólne opracowywanie planu pracy z klientem z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego
 • analiza materiałów filmowych
 • ćwiczenia praktyczne - nauka umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z klientem według reguł Dialogu Motywującego
Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • Zwiększenie efektów swojej pracy pomocowej
 • Pobudzanie wewnętrznej motywacji i wzmacnianie samooceny klientów
 • Aktywne i skuteczne wspieranie przy wprowadzaniu zmian w życie
 • Wiedza o tym jak reagować na niepewność, brak motywacji, opór i zniechęcenie
 • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami (nadużywanie, agresja, autoagresja)
 • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach
 • Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy
Adresat szkolenia

Warsztat adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 godzin szkolenia podstawowego z DM u dowolnego certyfikowanego trenera MINT/terapeuty motywującego PTTM w okresie 3 lat (osoby szkolące się wcześniej lub w inny sposób proszone są o kontakt indywidualny w celu oceny przydatności szkolenia dla ich potrzeb/możliwości).

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące z klientem indywidualnym w szerokim kontekście pomocowym i rozwojowym (lub uczące się takiej pracy): nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, coachowie, przedstawiciele NGO o profilu pomocowym. Kluczowym zagadnieniem jest praca związana z wydobywaniem własnej motywacji klientów do wprowadzania zmian w życiu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność i aktywność na zajęciach.

Informacje
Trener prowadzący: Urszula Szczurek
Termin: 15-16. października 2018
Godziny: 10:00 - 18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 540,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Dialog Motywujący".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.